Contractació pública

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per parts dels ens, els organismes o les entitats que, de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb terceres persones, per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

Aquests contractes s’ajusten, amb caràcter general, a un seguit de principis rectors:

  • Llibertat d’accés a les licitacions
  • Publicitat i transparència dels procediments
  • No-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats
  • Utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer
  • La salvaguarda de la lliure competència
  • La selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa

Consultar l’activitat contractual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Relació de contractes i proveïdors

Aquí podeu trobar la informació relativa als proveïdors de l’Ajuntament i els tipus de contracte:

Relació proveïdors i contractes.

 

Contractes menors Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els contractes menors venen definits en l’article 138 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula com a contractes menors els que siguin d’import inferior a 50.000 euros en cas d’obres i d’import inferior a 18.000 euros quan es tracti d’altres tipus de contracte. En tots ells l’IVA es troba exclòs a l’hora de computar el preu.

Pel que fa a compres i despeses d’imports inferiors podeu consultar les relacions de factures aprovades per Junta de Govern Local en aquest enllaç.