La Diputació de Tarragona, durant el 2017, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Pressupost a executar Subvenció
PAM    Pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp

 230.301,25€

214.811,00€

PEXI      Substitució d’un tram d’aigua potable a diversos carrers de la ur. Rustical Mont-roig

   91.215,52€

73.379,00€

Control de plagues del mosquit tigre i la mosca negra

4.669,52€

4.436,04€

Servei de seguretat i vigilància a les platges del municipi

111.000,00€

19.150,00€

Espai Coworking

19.163,60€

6.000,00€

Manteniment de les llars d’infants municipals curs 2016-2017

83.072,50€

83.072,50€

Promoció Turisme:  banderes blaves (Pixerota, Casa dels Lladres i Platja Cristall)

2.500,00 €

Promoció Turisme:  Plans estratègics 8.712,00€

1.371,77€

Difusió de Productes agroalimentaris (Fira Cullerada, Jornada del Pop, Jornada de l’Oli)  34.450,00€  3.900,56€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2017

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, que obre la convocatòria per a l’any 2017 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 47.782,00 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 27.045,54 euros, ha permès contractar un agent d’ocupació durant 1 any, pel projecte ‘Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami’ .

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 4 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2017, de la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 44.000 euros, ha permès contractar quatre joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 


L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Camp, la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, en el marc de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, 30.12.16) que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). La subvenció és de 40.000,00 euros.


L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 4.497,00 € (3.597,60€ per al 2017 i 899,40 € per al 2018)  per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques, segons la Resolució CLT/2170/2017, que aprova la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.


El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000,00€ pel funcionament del Jutjat de Pau 2017


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 500.000,00€  per les inversions d’abastament en alta següents:

Actuació Pressupost de l’actuació Import elegible Perc. Subvenció Subvenció atorgada
Obres de reparació d’un tram de la canonada d’HIFRENSA, fins a l’Estany Gelat, per assegurar el subministrament d’aigua de les urbanitzacions de llevant del terme municipal de Mont-roig del Camp  

416.250,30 €

 

 

362.357,24 €

 

 

54,22%

 

500.000,00 €
Construcció d’un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio  

79.640,76 €

 

 

70.396,35 €

 

77,37%
Nou ramal de subministrament de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona al dipòsit d’HIFRENSA al terme municipal de Mont-roig del Camp  

566.856,02 €

 

 

516.876,01 €

 

 

48,19%

 

Actuacions i serveis subvencionats per tercers:

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

Concepte Subvenció Import elegible
Promoció turisme. Banderes blaves, 2016

2.000,00€

Promoció turisme. Plans estratègics, 2016

893,66€

5.481,30€

Promoció turisme. Festa de l’Oli Nou, 2016

343,13€

2.500,00€

Promoció turisme. Jornada gastronòmica del Pop, 2016

513,05€

5.233,25€

Promoció turisme. Fira Cullerada, 2016

1.857,79€

18.950,00€

Aula de Música Baptista Nogués, curs 2015-2016

8.445,44€

98.645,65€

Servei de vigilància i seguretat a les platges, 2016 19.460,00€

27.800,00€

Control mosca negra i mosquit tigre, 2016

2.895,79€

4.826,32€

Esports. Cursa Eternal Running, 2016

2.377,85€

7.477,50€

Manteniment llar d’infants Mont-roig curs 2015 – 2016

39.900,00€

39.900,00€

Manteniment llar d’infants Petete curs 2015 – 2016

40.617,50€

40.617,50€

PEIM 2015. Reparació i adequació coberta i serveis sanitaris del poliesportiu de Mont-roig  187.596,62€  187.596,62€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2016

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2016 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 89.826,17 euros, ha permès contractar 8 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social


Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya 

Subvenció de 5.460,00 € del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel Servei de menjador de les llars d’infants municipals, 2015-2016

 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció  per la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos, segons la Resolució TSF/1911/2016 (DOGC 7177 del dia 4.8.2016), de 55.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social


La Direcció General de Forests de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un ajut per la Gestió Forestal Sostenible, pel concepte de manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de la Resolució ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El resultat de l’atorgament és el 100% d’un ajut amb import de 8.820,00 €, dels quals 5.027,40 € són a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la resta, 3.792,60 € a càrrec del fons europeu FEADER.

Logotip Generalitat i FEADEREl Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball i Formació 2015

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social mitjançant la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals, amb càrrec  als pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

La subvenció, d’import 37.751,40 euros, ha permès contractar 5 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Serveis de gestió de l’administració pública”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social
2017

La Diputació de Tarragona, durant el 2017, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Pressupost a executar Subvenció
PAM    Pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp

 230.301,25€

214.811,00€

PEXI      Substitució d’un tram d’aigua potable a diversos carrers de la ur. Rustical Mont-roig

   91.215,52€

73.379,00€

Control de plagues del mosquit tigre i la mosca negra

4.669,52€

4.436,04€

Servei de seguretat i vigilància a les platges del municipi

111.000,00€

19.150,00€

Espai Coworking

19.163,60€

6.000,00€

Manteniment de les llars d’infants municipals curs 2016-2017

83.072,50€

83.072,50€

Promoció Turisme:  banderes blaves (Pixerota, Casa dels Lladres i Platja Cristall)

2.500,00 €

Promoció Turisme:  Plans estratègics 8.712,00€

1.371,77€

Difusió de Productes agroalimentaris (Fira Cullerada, Jornada del Pop, Jornada de l’Oli)  34.450,00€  3.900,56€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2017

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, que obre la convocatòria per a l’any 2017 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 47.782,00 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 27.045,54 euros, ha permès contractar un agent d’ocupació durant 1 any, pel projecte ‘Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami’ .

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 4 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2017, de la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 44.000 euros, ha permès contractar quatre joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 


L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Camp, la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, en el marc de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, 30.12.16) que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). La subvenció és de 40.000,00 euros.


L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 4.497,00 € (3.597,60€ per al 2017 i 899,40 € per al 2018)  per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques, segons la Resolució CLT/2170/2017, que aprova la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.


El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000,00€ pel funcionament del Jutjat de Pau 2017


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 500.000,00€  per les inversions d’abastament en alta següents:

Actuació Pressupost de l’actuació Import elegible Perc. Subvenció Subvenció atorgada
Obres de reparació d’un tram de la canonada d’HIFRENSA, fins a l’Estany Gelat, per assegurar el subministrament d’aigua de les urbanitzacions de llevant del terme municipal de Mont-roig del Camp  

416.250,30 €

 

 

362.357,24 €

 

 

54,22%

 

500.000,00 €
Construcció d’un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio  

79.640,76 €

 

 

70.396,35 €

 

77,37%
Nou ramal de subministrament de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona al dipòsit d’HIFRENSA al terme municipal de Mont-roig del Camp  

566.856,02 €

 

 

516.876,01 €

 

 

48,19%

 

2016

Actuacions i serveis subvencionats per tercers:

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

Concepte Subvenció Import elegible
Promoció turisme. Banderes blaves, 2016

2.000,00€

Promoció turisme. Plans estratègics, 2016

893,66€

5.481,30€

Promoció turisme. Festa de l’Oli Nou, 2016

343,13€

2.500,00€

Promoció turisme. Jornada gastronòmica del Pop, 2016

513,05€

5.233,25€

Promoció turisme. Fira Cullerada, 2016

1.857,79€

18.950,00€

Aula de Música Baptista Nogués, curs 2015-2016

8.445,44€

98.645,65€

Servei de vigilància i seguretat a les platges, 2016 19.460,00€

27.800,00€

Control mosca negra i mosquit tigre, 2016

2.895,79€

4.826,32€

Esports. Cursa Eternal Running, 2016

2.377,85€

7.477,50€

Manteniment llar d’infants Mont-roig curs 2015 – 2016

39.900,00€

39.900,00€

Manteniment llar d’infants Petete curs 2015 – 2016

40.617,50€

40.617,50€

PEIM 2015. Reparació i adequació coberta i serveis sanitaris del poliesportiu de Mont-roig  187.596,62€  187.596,62€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2016

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2016 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 89.826,17 euros, ha permès contractar 8 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social


Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya 

Subvenció de 5.460,00 € del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel Servei de menjador de les llars d’infants municipals, 2015-2016

 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció  per la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos, segons la Resolució TSF/1911/2016 (DOGC 7177 del dia 4.8.2016), de 55.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social


La Direcció General de Forests de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un ajut per la Gestió Forestal Sostenible, pel concepte de manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de la Resolució ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El resultat de l’atorgament és el 100% d’un ajut amb import de 8.820,00 €, dels quals 5.027,40 € són a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la resta, 3.792,60 € a càrrec del fons europeu FEADER.

Logotip Generalitat i FEADEREl Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball i Formació 2015

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social mitjançant la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals, amb càrrec  als pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

La subvenció, d’import 37.751,40 euros, ha permès contractar 5 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Serveis de gestió de l’administració pública”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social