Servei transport escolar

Servei de transport escolar

La finalitat del servei de  transport escolar és facilitar l’accés dels alumnes als centres públics existents al terme municipal, ateses les especials característiques de dispersió de l’assentament i la trama urbana de la població.

Les rutes del servei de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Miró, l’Escola Marcel·lí Esquius i l’alumnat d’ESO de l’Institut Antoni Ballester les gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp.

Les rutes de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Mare de Déu de la Roca i l’alumnat de l’Institut Antoni Ballester que cursa ensenyaments postobligatoris, les gestiona directament l’Ajuntament de Mont-roig del Camp mitjançant el servei municipal de transport públic municipal de viatgers.

INSCRIPCIONS

Sol·licitant cita prèvia trucant al departament d’Educació, al telèfon 977 172 865 Extensions 432 o 431 o també podeu omplir el segûent formulari:

Cita prèvia Inscripció al Servei de Transport Escolar

Podeu demanar cita omplint aquest formulari.

captcha

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

El període d’inscripció per al curs 2017-2018 serà del 19 de juny al 31 de juliol de 2017.

L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig del Camp.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ

ALUMNES ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA

 1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
 2. Sol·licitud domiciliació bancària del servei de transport escolar.
 3. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
 4. Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc.
 5. Fotocòpia del llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
 6. Fotocòpia de la última declaració de la renda o certificat negatiu de l’Agència tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

ALUMNES ESCOLA JOAN MIRÓ I ESCOLA MARCEL·LÍ ESQUIUS

 1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
 2. Autorització del pare, mare o tutor legal per a què l’usuari del servei de transport escolar pugui baixar de l’autobús sense que l’esperi cap adult a la parada assignada.
 3. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
 4. Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc.
 5. Fotocòpia del llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
 6. Fotocòpia de la última declaració de la renda o certificat negatiu de l’Agència tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

ALUMNES INSTITUT ANTONI BALLESTER (MONT-ROIG I MIAMI PLATJA)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO):

 1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
 2. Autorització del pare, mare o tutor legal per a què l’usuari del servei de transport escolar pugui baixar de l’autobús sense que l’esperi cap adult a la parada assignada.
 3. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
 4. Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc.
 5. Fotocòpia del llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar)
 6. Fotocòpia de la última declaració de la renda o certificat negatiu de l’Agència tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

BATXILLERAT I PFI-PTT D’AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS:

 1. Sol·licitud del servei de transport escolar i domiciliació bancària signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat.
 2. Fotografia tamany carnet
 3. Fotocòpia del NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
 4. Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc.
 5. Fotocòpia del llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
 6. Fotocòpia de la última declaració de la renda o certificat negatiu de l’Agència tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).
HORARIS, RUTES I PARADES

AUTOBÚS MUNICIPAL

Escola Mare de Déu de la Roca

Ruta 1: Alumnat Escola Mare de Déu de la Roca

Institut Antoni Ballester: Batxillerat i PFI-PTT d’Auxiliar de vivers i jardins

RUTA 2: Alumnat Batxillerat i PTT Institut Antoni Ballester

AUTOBÚS CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

Escola Joan Miró i Escola Marcel·lí Esquius

Ruta 30: Alumnat Escola Joan Miró i Escola Marcel·lí Esquius

Ruta 30: Alumnat Escola Joan Miró i Escola Marcel·lí Esquius

Institut Antoni Ballester (Mont-roig i Miami Platja): ESO

Ruta 28: Alumnat ESO Institut Antoni Ballester

Ruta 29: Alumnat ESO Institut Antoni Ballester

Ruta 31 bis: Alumnat ESO Institut Antoni Ballester

TARIFES

El preu públic del servei de transport escolar s’establirà per usuari i dia lectiu, independentment de l’ús que se’n faci del servei.

 • Tarifa: 0,75 €/alumne/dia lectiu
 • Tarifa reduïda: 0,60 €/alumne/dia lectiu

Famílies amb dos o més fills/es inscrits en el servei de transport escolar.

 • Gratuït

Famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional.

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral, d’acord amb les dades que facilitin els pares, mares o tutors legals dels usuaris en el moment de la sol·licitud:

 • El primer rebut acumularà els imports dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2015 i es cobrarà durant el mes d’octubre.
 • El segon rebut acumularà els imports dels mesos de gener, febrer i març i es cobrarà durant el mes de febrer de 2016.
 • El tercer rebut acumularà els imports dels mesos d’abril, maig i juny i es cobrarà durant el mes de juny de 2016.
BAIXES

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades pel pare, mare o tutor legal de l’usuari, emplenant i signant una instància genèrica en les oficines municipals d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.