Ordenances fiscals

La Llei reguladora de les hisendes locals estableix quins són els tributs que els ciutadans han de pagar als seus ajuntaments. Cada any els consistoris actualitzen els seus imports per adequar el nivell d’ingressos a les necessitats del municipi. L’objectiu és poder oferir els serveis que els ciutadans requereixen i fer les inversions necessàries per al creixement i la modernitat del municipi.

Bloc ordenances fiscals 2017

Bloc ordenances fiscals 2016

Bloc ordenances fiscals 2015

Bloc ordenances fiscals 2014

Bloc ordenances fiscals 2013

Bloc ordenances fiscals 2012