Pressupost municipal

El Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2016 va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

L’esmentat pressupost ha estat exposat al públic segons anunci publicat al BOPT número 245, de data 28 de desembre de 2016 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Havent transcorregut el termini legal d’exposició i resoltes les reclamacions presentades i aprovades pel Ple en sessió extraordinària de 25 de gener de 2017, segons la Llei d’Hisendes Locals, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.

En fitxer adjunt hi trobareu els pressuposts del 2018 i 2017 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp (classificació per capítols) .