Plantilla de personal

La plantilla de personal de les entitats locals està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen.

L’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es va aprovar inicialment pel ple extraordinari que va tenir lloc el 21 de desembre de 2016.

Plantilla de personal 2017 (Descarregar plantilla)

El Ple de l’Ajuntament en la seva sessió ordinària de data 13 de juliol de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal, amb l’objecte de reflectir la integració de 12 noves places d’administratiu, escala d’administració general, subescala administrativa, grup C1, per promoció interna. (Anunci de l’Acord de Ple)

Primera modificació de la Plantilla de personal 2017 (Anunci BOPT)