Comissió de Recursos Humans Municipals

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té com a objectiu incrementar la participació ciutadana i la transparència, com a mesures destinades a una millora de la gestió pública del municipi.

La Comissió de Participació de Recursos Humans Municipals està creada per valorar les propostes relatives a recursos humans de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, de les entitats públiques empresarials Nostreserveis i Nostraigua.

L’objectiu d’aquesta comissió és fomentar la transparència quant als recursos humans de l’Ajuntament. Així com canalitzar la participació dels ciutadans i, en aquest cas, també dels grups municipals de l’oposició en la presa de decisions al respecte d’aquesta matèria.

La comissió desenvoluparà exclusivament funcions d’informe i proposta en relació a les iniciatives municipals relatives al sector en concret, i estarà formada per:

  • L’Alcalde, i en el seu defecte, un president nomenat per aquest
  • Un representant de tots els grups municipals amb representació al consistori
  • Quatre representants dels treballadors municipals: un de l’Ajuntament, un de Nostreserveis, i un de Nostraigua
  • Quatre ciutadans escollits a l’atzar
  • El secretari municipal, amb veu i sense vot
  • La responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament, amb veu i sense vot

Els ciutadans seran escollits aleatòriament per sorteig, del qual donarà fe el secretari municipal. Aquests ciutadans seran residents un d’ells del nucli de Mont-roig del Camp, un altre de les urbanitzacions i dos més del nucli de Miami Platja.

Els representants dels grups municipals amb representació al consistori podran ser els regidors del grup o altres persones que van formar part de la candidatura que va concórrer a les eleccions de 24 de maig de 2015.

La Comissió serà convocada regularment, els assumptes que hagin de ser tractats seran fixats en la convocatòria. Els membres de la Comissió podran realitzar les seves aportacions o suggeriments als assumptes tractats.

Actes Comissió Recursos Humans

A data 31 de desembre de 2018 no s’han dut a terme més reunions que les detallades en les actes d’aquesta pàgina.