Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l’estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l’Alcalde.

Aquestes comissions duen a terme les seves reunions d’acord amb la periodicitat establerta per les sessions plenàries i la Junta de Govern Local, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Per al mandat 2011-2015 s’han constituït 3 comissions informatives, la composició de les quals és la següent:

1. Comissió Informativa de Serveis Interns

President

 • Sr. Ferran Pellicer Roca  (AME-AM)

Vocals  

 • Sr. Vicente Pérez Mula  (AME-AM)
 • Sr. Josep Maria Aragonès  (FIC)
 • Sra. Elvira Montagud Pérez  (VX+)
 • Sr. Juan Gallardo Algueró  (PP)
 • Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
 • Sr. Francisco Morancho López (PSC-PM)
 • Sra. Yolanda Pérez Mula, (PSC-PM)
 • Sr. Pedro Muñoz Espinosa (PSC-PM)
 • Sr. Francisco Chamizo Quesada (CIU)
 • Sr. Manel Andreu Ruiz (CIU)

Competències: Promoció Econòmica. Hisenda, Serveis Generals, Personal, Oac, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Policia Administrativa, Contractació i TIC’s. Secretaria i Serveis Jurídics. Aquesta comissió també actuarà com a comissió especial de comptes per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la corporació.

2. Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

 • Sr. Ferran Pellicer Roca  (AME-AM)

Vocals   

 • Sr. Vicente Pérez Mula  (AME-AM)
 • Sr. Josep Maria Aragonès  (FIC)
 • Sra. Elvira Montagud Pérez  (VX+)
 • Sr. Fermín Díaz Duran  (PP)
 • Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
 • Sra. Yolanda Pérez Diaz (PSC-PM)
 • Sra. Rosa Escoda Cedó (PSC-PM)
 • Sra. Rosa Tejero Sanchez (PSC-PM)
 • Sr. Manuel Andreu Ruiz (CIU)

Competències: Participació Ciutadana, Comerç, Turisme, Cultura, Festes, Joventut i Esports. Agricultura, Industria, Educació i Acció Social. Polítiques d’Igualtat, Formació Continuada, Immigració i Gent Gran.

3. Comissió Informativa de Serveis Territorials

President

 • Sr. Ferran Pellicer Roca  (AME-AM)

Vocals

 • Sr. Vicente Pérez Mula  (AME-AM)
 • Sr. Josep Maria Aragonès  (FIC)
 • Sra. Elvira Montagud Pérez  (VX+)
 • Sr. Fermín Díaz Duran  (PP)
 • Sr. Eduard Planes Anguera, regidor no adscrit
 • Sr. Francisco Morancho López (PSC-PM)
 • Sr. Pedro Muñoz Espinosa (PSC-PM)
 • Sra. Rosa Escoda Cedó (PSC-PM)
 • Sr. Francisco Chamizo Quesada (CIU)

Competències: Urbanisme i obra pública. Habitatge, paisatge urbà, parcs i jardins. Urbanitzacions, pla de barris, sanitat i salut pública. Platges, activitats, sostenibilitat i medi ambient.