Tributs municipals

Els tributs són la principal font d’ingressos públics. Segons la llei general tributària hi ha tres tipus de tributs: els impostos, les taxes i les contribucions especials.

Els impostos són tributs exigibles sense activitat administrativa, que es generen per la constitució de negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent.

Les taxes són els tributs que es generen per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin a l’obligat tributari, l’afectin o el beneficiïn de manera particular, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats o no els presti o dugui a terme el sector privat.

Les contribucions especials són els tributs que es generen per la obtenció d’un benefici o d’un augment de valor dels béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’ampliació o establiment de serveis públics.

També són ingressos de dret públic els preus públics, que són pagaments per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, tot i que el sector privat presti també aquests serveis o activitats, els sol·licitin també les persones administrades.

Podeu consultar els impostos municipals a les ordenances fiscals.

També podeu consultar el  calendari del contribuent en aquest enllaç.