Informació càrrecs electes

En aplicació de la Llei de Transparència de les administracions públiques, en aquest apartat podeu consultar les retribucions dels càrrecs electes i  les despeses de manutenció i transport per motiu del càrrec dels regidors del govern.

Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.  Podeu consultar les dades en el document adjunt.

Activitats Regidors

També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i , si escau , Societats. En el document adjunt, podeu trobar aquesta informació.

Béns Càrrecs Electes

Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pel ple en la seva sessió de data 6 de maig de 2015, es duran a terme abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquin les circumstàncies de fet, i s s’inscriuran en els següents Registres d’interessos, que tindran caràcter públic.

Es dona publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.