Informació càrrecs electes

En aplicació de la Llei de Transparència de les administracions públiques, podeu consultar el Pla d’Integritat de l’Ajuntament que recull els principis ètics i de bon govern que han de regir les actuacions dels alts càrrecs, els representants polítics i el personal directiu de la institució. Trobareu el text íntegre i els seus documents annexos a continuació:

D’altra banda, els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. També han de formular declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, si escau , societats.

Podeu consultar els documents de declaració d’activitats i béns patrimonials a la informació de cada regidor que trobareu en el següent enllaç:

https://mont-roig.cat/lajuntament/organs-de-representacio/ple/grups-municipals/

En aquest apartat podeu consultar també les retribucions dels càrrecs electes.