13052/2021. Modificació Puntual núm. 23 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per l’adaptació de l’alçaria reguladora màxima (del SUD 4, els Comellarets), als estàndards actuals en el sector logístic.


2090/2021. Modificació puntual núm. 22 del POUM per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça Girona.

Aprovat definitivament

Documentació


8585/2020. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL POUM – INCORPORACIÓ DE L’ÚS DE CÀMOING EN LA FITXA DEL SUD 8 LA PORQUEROLA

Aprovat definitivament:

Documentació


2/2015 PG-MP Modificació puntual núm. 11 del POUM, relativa a les condicions d’agrupació i segregació de parcel·les a la clau 1- Nucli Antic.

Aprovat definitivament

Documentació


6/2013 PG-MP Modificació puntual núm. 10 del POUM, de supressió de la figura del polígon d’actuació urbanística (PAU) i del pla de millora urbana (PMU) en alguns dels àmbits previstos pel POUM.

Aprovat definitivament

Documentació


2010/04 PG-MP – Modificació puntual número 7 del POUM, de regulació dels magatzems agrícoles en sòl no urbanitzable

Aprovat definitivament
En vigència: 09/06/2011
Creació: 08/02/2013

Documentació


2008/56 PG-MP – Modificació puntual número 3 del POUM de regulació de la densitat a la Clau 1 (Nucli antic) de la normativa urbanística

Aprovat definitivament
En vigència: 11/02/2010
Creació: 08/02/2013

Documentació


2008/55 PG-MP – Modificació puntual número 2 del POUM de Mont-roig del Camp, d’incorporació de l’ús comercial a les claus 5.1 i 5.4.2 de Miami Platja

Aprovat definitivament
En vigència: 07/08/2009
Creació: 08/02/2013

Documentació


2009/88 PG-MP – Correcció errada material detectada en la definició del paràmetre d’ocupació màxima de la zona d’indústria-taller (Claus 7-1 i 7-2) del POUM

Acord de correcció de l’errada
En vigència: 09/04/2010
Creació: 08/02/2013

Documentació


2008/63 PG-MP – Modificació puntual núm. 4 del POUM de modificació de la línea de protecció del sistema viari en l’àmbit del solar destinat a equipaments administratius a Mont-roig del Camp

Aprovat definitivament
En vigència: 11/02/2010
Creació: 08/02/2013

Documentació


2010/20 PG – Recurs administratiu POUM – PAU 19 Parc Mont-roig

Resolució de data 21 de juny de 2010, adoptada pel conseller de Política Territorials i Obres Públiques en matèria d’urbanisme referent a un recurs d’alçada interposat contra l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal, al terme municipal de Mont-roig del Camp.
En vigència: 30/06/2010
Creació: 25/02/2015


2008/47 PG-MP – Modificació puntual núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp, de permuta de qualificació de sòl destinat a zones verdes i a equipaments a Miami Platja

Aprovat definitivament
En vigència: 28/01/2009
Creació: 07/11/2013

Documentació


2008/61 PG-MP – Modificació puntual núm. 8 del POUM de Mont-roig, de transformació de l’àmbit de SNU “Huertos Miami” en SUD 14 “Urbanització les Planes”

Aprovat definitivament. NOTA: Aquest document estableix l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació propis d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest instrument.
Creació: 01/03/2013

Documentació


2009/90 PG-MP – Modificació puntual número 6 del POUM de modificació de les condicions d’ús i altres paràmetres normatius del sistema d’equipaments (Clau D).

Aprovat definitivament
En vigència: 15/06/2012
Creació: 08/02/2013

Documentació


2009/91 PG – Modificació puntual núm. 5 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp, de regulació dels usos de les terrasses dels locals comercials, recreatius i de restauració

Aprovat definitivament
En vigència: 15/10/2010
Creació: 08/02/2013

Documentació