Convocatòries

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

 • Bases Generals que regulen els processos selectius (Ple 21/02/2020).
 • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.

PROCESSOS EN CURS

Supensió  provisional processos selectius

Suspensió terminis processos selectius

Al BOE del dia 14 de març de 2020 s’ha publicat el Reial Decret 463/2020 de 14 de març per el qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19. La entrada en vigor del Reial Decret 463/2020 es va produir al moment de la seva publicació.

La Disposició addicional tercera disposa la suspensió de termes y la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, i la represa del còmput dels terminis un cop perdi vigència el Real decret o les pròrrogues del mateix.

De conformitat amb la normativa indicada:

 • Es suspenen i interrompen els terminis per a la tramitació dels processos selectius en
  curs de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seus Ens dependents, Nostraigua i
  Nostreserveis.
 •  El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el RD
  463/2020 o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.
 • La suspensió dels terminis computarà des del dia 14 de març de 2020.

Processos selectius de Nostreserveis

(Les sol·licituds per participar en les convocatòries de Nostreserveis es poden presentar presencialment o bé través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://mont-roig.eadministracio.cat)

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de gerent de Nostreserveis

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de febrer al 8 de març de 2020

Borsa de treball d’educadors/es de la llar d’infants

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 d’octubre fins al 4 de novembre de 2019

Borsa de treball de professors/es de música

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 fins al 28 d’octubre de 2019

Borsa de treball de tècnic comptable

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 fins al 31 d’octubre de 2019

Processos selectius de Nostraigua

Borsa de treball d’enginyer tècnic

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 21/10/2019

Borsa de treball d’administratiu

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 de febrer fins al 18 de febrer de 2020.

Borsa de treball de tècnic informàtic

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 de febrer fins al 19 de febrer de 2020.

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Borsa de treball de Tècnic/a mig de Medi Ambient

Termini de presentació de sol·licituds:  del 3 de febrer fins al 14 de febrer de 2020.

Borsa de treball de Tècnic/a mig de Comunicació

Termini de presentació de sol·licituds: del 26/08/2019 al 06/09/2019

Borsa de treball de Tècnic/a mig del Pla de Barris La Florida de Miami Platja 

Termini de presentació de sol·licituds: del 22/08/2019 al 04/09/2019

Convocatòria per a l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, per proveir una plaça de Caporal de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds: del 08/02/2019 al 27/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de Tècnic/a Mig de Gestió Comptable

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de personal Administratiu Ajuntament i Empreses Municipals

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció d’Arquitecte/a Tècnic/a adscrit a la unitat d’Urbanisme

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de personal d’Auxiliar Administratiu Ajuntament i Empreses Municipals

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de Conserges

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019