Cost efectiu dels serveis

Totes les entitats locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a l’exercici immediat anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis tindrà en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses esmentades en l’apartat anterior. Els criteris de càlcul es desenvolupen per ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.

Totes les entitats locals han de comunicar els costos efectius de cada un dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació.

A continuació podeu consultar el cost efectiu dels serveis: