Retribucions de personal

Les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament tindran l’estructura legalment establerta per a la funció pública, classificant-se en retribucions bàsiques i retribucions complementàries. I es continuaran aplicant els conceptes retributius actualment vigents en els termes que s’indiquen en el document adjunt.

Retribucions del personal