Pressupost municipal

El Ple de l’Ajuntament de data 20 de desembre de 2018 va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

L’esmentat pressupost serà exposat al públic segons anunci publicat al BOPT i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Havent transcorregut el termini legal d’exposició i resoltes les reclamacions presentades i aprovades pel Ple en la propera sessió, segons la Llei d’Hisendes Locals, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

En els fitxers adjunts hi trobareu els resums dels pressupostos del 2019 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp:

Podeu accedir a la gestió del pressupost en aquest enllaç