Pressupost municipal

El Ple de l’Ajuntament de data 22 de febrer de 2021  va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

L’esmentat pressupost va ser exposat segons anunci publicat al BOPT i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. Havent transcorregut el termini legal d’exposició i resoltes les reclamacions presentades i aprovades pel Ple  segons la Llei d’Hisendes Locals, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu.

En els fitxers adjunts hi trobareu els resums dels pressupostos del 2019 i els anteriors de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp:

Podeu accedir a la gestió del pressupost en aquest enllaç