Contractació pública

La contractació del sector públic fa referència a l’activitat desenvolupada per part dels ens, els organismes o les entitats que, de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic, en formen part i subscriuen contractes onerosos, qualsevol que sigui la seva naturalesa, amb terceres persones, per a la consecució de determinades finalitats d’interès general.

Aquests contractes s’ajusten, amb caràcter general, a un seguit de principis rectors:

  • Llibertat d’accés a les licitacions
  • Publicitat i transparència dels procediments
  • No-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats
  • Utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer
  • La salvaguarda de la lliure competència
  • La selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa

En el següent enllaç es pot consultar l’activitat contractual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.


Segons allò que disposa l’article 28.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, totes dues del 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, del 9 de novembre), es preveu que les entitats del sector públic programin l’activitat de contractació pública que desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes pluriennals mitjançant el seu pla de contractació que reculli almenys, aquells contractes que quedaran subjectes a regulació harmonitzada. En compliment de tal previsió normativa, el Pla de Contractació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp vigent es pots consultar en el següent enllaç.

El pla anual  té per objecte facilitar la concurrència de les pimes, reforçar la transparència i fomentar la competència mitjançant aquesta informació anticipada. Així mateix, permetrà als òrgans de contractació fer una gestió més eficaç i eficient dels recursos públics i, als òrgans gestors dels diferents serveis administratius, anticipar-se a les necessitats i programar la tramitació i gestió ordinària dels expedients amb la diligència que exigeix tota actuació administrativa.

Al mateix temps, fent ús de la possibilitat que brinda l’article 122.5 de dita Llei, per Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de desembre de 2020, s’han aprovat els Plecs model de Clàusules Administratives Particulars amb la finalitat d’adaptar l’activitat contractual de l’Ajuntament i dels seus Ens dependents als paràmetres de legalitat, eficàcia i eficiència i alhora, permetre als potencials interessats en les licitacions, realitzar un ràpid anàlisi per tal de conèixer les característiques essencials del contracte.


Contractes menors Ajuntament de Mont-roig del Camp

En compliment de l’article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic es publica la informació relativa als contractes menors. Queden exceptuats de la publicació a què es refereix el paràgraf anterior, els contractes amb un valor estimat inferior a cinc mil euros, sempre que el sistema de pagament utilitzat pels poders adjudicadors sigui el d’avançament de caixa fixa o un altre sistema similar per fer pagaments menors. La publicació dels contractes menors, atès la nova llei, es farà trimestralment a partir del primer trimestre del 2018.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Adjunten enllaç al  Registre públic de contractes (RPC) on es poden consultar les modificacions i les pròrrogues dels contractes. Un cop dins del cercador del RCP caldrà filtrar per Tipus de cerca contractes modificats o contractes prorrogats i per “Òrgan de contractació” Ajuntament de Mont-roig del Camp.

En relació a la publicació de les licitacions anul·lades i dels actes de desistiment i renúncia, també adjunten un enllaç directe dins la  Plataforma de Contractació Pública  on els trobareu publicats i amb informació constantment actualitzada.