Expedient 1025/2021 . Modificació puntual  núm. 21 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en determinats àmbits de l’avinguda Barcelona de Miami Platja .
Aprovat inicialment

Documentació

Expedient 2090/2021 . Modificació puntual número 22 del POUM per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça Girona.
Aprovat inicialment

Documentació

Expedient 8585/2020. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL POUM –INCORPORACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING EN LA FITXA DEL SUD 8 LA PORQUEROLA

Aprovat inicialment

Documentació