8288/2023. Modificació Puntual núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per la regulació de les activitats industrials admeses i de l’alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets i la regulació de les energies renovables.