Expedient 8585/2020. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL POUM –INCORPORACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING EN LA FITXA DEL SUD 8 LA PORQUEROLA

Aprovat inicialment

Documentació

2015/6 PG-PP Pla Parcial urbanístic del Sòl urbanitzable delimitat Sud 08 La Porquerola 

Aprovat inicialment

Documentació

2014/17 PG-PE – Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per al desenvolupament d’una activitat agrícola a les parcel·les 4-1 i 4-2 del polígon 32

Aprovat inicialment
En vigència: 25/02/2015
Creació: 03/03/2015

Documentació