Expedient 11549/2019 . Modificació puntual número 16 del POUM per a la fixació d’una ordenació volumètrica per a la parcel·la situada al C/Klaus Fischer 18 (Clau 7.2)
Aprovat inicialment

Documentació

Expedient 8585/2020. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL POUM –INCORPORACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING EN LA FITXA DEL SUD 8 LA PORQUEROLA

Aprovat inicialment

Documentació