Expedient 13052/2021. Modificació Puntual núm. 23 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per l’adaptació de l’alçaria reguladora màxima (del SUD 4, els Comellarets), als estàndards actuals en el sector logístic.
Aprovat inicialment.
Expedient 1025/2021 . Modificació puntual  núm. 21 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en determinats àmbits de l’avinguda Barcelona de Miami Platja .
Aprovat inicialment

Documentació

Expedient 2090/2021 . Modificació puntual número 22 del POUM per a la permuta de la qualificació de sòl destinat a zones verdes i equipaments, a Miami Platja, per la implantació d’un equipament a la Plaça Girona.
Aprovat inicialment

Documentació

Expedient 8585/2020. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 20 DEL POUM –INCORPORACIÓ DE L’ÚS DE CÀMPING EN LA FITXA DEL SUD 8 LA PORQUEROLA

Aprovat inicialment

Documentació