Atenció al consumidor

OFICINA COMARCAL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

L’Oficina Comarcal de Consum us atén al nostre municipi!

L’atenció es farà a demanda i amb cita prèvia tant a Mont-roig com a Miami Platja.

Demana cita al 977 17 25 27 o bé a promocio@mont-roig.cat

Què és l’Oficina de Consum?

Es tracta d’un servei gratuït prestat pel Consell Comarcal del Baix Camp que té l’objectiu d’informar i assessorar sobre qualsevol qüestió o problemàtica que pugui afectar a les persones consumidores.

En concret, s’atendrà als usuaris i usuàries del servei:

 • Assessorant-los i informant-los sobre els seus drets i deures.
 • Atenent i tramitant consultes, queixes, reclamacions i denúncies.
 • Realitzant mediacions entre persones consumidores i empreses.
 • Iniciant procediments arbitrals si la mediació no finalitza amb acord.

Més informació aquí.

Què s’entén per persona consumidora?

Tenen consideració de persona consumidora les persones físiques o jurídiques que compren un producte o contracten un servei, en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

A Catalunya, però, els drets i les obligacions del Codi de Consum també s’apliquen als treballadors autònoms i les microempreses quan contracten serveis bàsics i/o de tracte continuat (subscripcions; subministrament d’aigua, llum, gas, etc.). 

Quins drets tenen les persones consumidores?

Els drets que protegeix el Codi de Consum són, principalment:

 • El dret a la protecció de la salut i a la seguretat
 • El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials
 • El dret a la indemnització i reparació de danys
 • El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica
 • El dret a la informació, l’educació i la formació
 • El dret a la representació, la consulta i la participació
 • Els drets lingüístics

Podeu trobar més informació sobre aquests drets en aquest enllaç.

Per quin motiu puc presentar una reclamació?

Si he demanat a una empresa o a un professional la reparació d’un dany i no he obtingut una resposta satisfactòria en 30 dies, puc presentar una reclamació.

Què he de fer per presentar una reclamació?

Primer m’he d’adreçar a l’empresa amb la qual he tingut la relació de consum:

-Als establiments presencials, s’han de demanar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.

-Si es tracta d’un servei bàsic –llum, aigua, gas, transports…– s’ha de trucar al servei telefònic gratuït d’atenció al client (m’han de facilitar un número d’incidència).

-També es pot remetre la reclamació telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc.

En l’escrit de reclamació s’hi han d’incloure les dades personals (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició dels fets i la petició que es fa. S’ha d’adjuntar també la documentació de què es disposa (factures, tiquets, publicitat, pressupost…).

Si no s’ha rebut resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, s’ha de contactar amb el servei públic de consum del municipi per iniciar una mediació.

Per quins motius puc presentar una queixa o una denúncia?

Per deixar constància de la disconformitat per un mal servei –tracte inapropiat, temps d’espera excessiu, etc.-, sense demanar cap indemnització, s’ha de fer una queixa.

Per altra banda, es pot interposar una denúncia per tal que l’Administració investigui uns fets que poden ser una infracció de consum -una publicitat enganyosa, la manca de fulls oficials de reclamació, la venda d’un producte perillós, etc.-.

Què he de fer per presentar una queixa o una denúncia?

Als establiments presencials es poden demanar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia per deixar-ne constància escrita, o bé presentar la queixa o la denúncia directament en un servei públic de consum.

També us podeu descarregar i tramitar el full oficial de queixa / reclamació / denúncia al següent enllaç.