Perfil del contractant

Aquest espai permet consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que es presenta agrupada per tipus de contracte (execució d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments, serveis, contractes de col·laboració entre el sector públic i privat, contractes especials i altres), així com per l’estat de tramitació en què es troben.

En acompliment del que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

S’exposa a continuació la documentació i informació relativa a perfil del contractant actual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, tot conforme al precepte legal esmentat.

Per consultar el perfil del contractant anterior al Maig de 2018 podeu obrir aquest enllaç:
Perfil de contractant històric

Informació de l’ens contractant

DIRECCIÓ DE L’AJUNTAMENT

Ctra. De Colldejou s/n
C.P. 43.300
Tel. 977 837 005
Fax 977 838 089

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

OMAC-Mont-roig
Ctra. De Colldejou s/n
C.P. 43.300
Tel. 977 837 005
Fax 977 838 089

OMAC-Miami Platja
C/Sòria 14 – 16
C.P. 43.892
Tel. 977 140 440
Fax 977 170 728

CORREU ELECTRÒNIC

ajuntament@mont-roig.cat