Pressupostos participatius

Pressupostos participatius 2023

L’Ajuntament ha engegat la primera edició de pressupostos participatius, un procés participatiu on la ciutadania pot decidir en quins projectes d’inversió es destinaran 300.000€ del pressupost municipal.

Els pressupostos participatius són una aposta perquè la ciutadania s’impliqui en el desenvolupament de polítiques públiques i, per tant, en l’elaboració d’una part dels pressupostos municipals.

Aquest procés participatiu possibilita la reflexió de necessitats, la identificació de demandes, la priorització dels pressupostos i el seguiment de l’execució del pressupost i, per tant, la rendició de comptes continuada per part de l’equip de govern. A més, els pressupostos participatius aporten importants beneficis pel que fa a la convivència, la cohesió social, el sentiment de pertinença a la comunitat i pot esdevenir un important espai d’aprenentatge en participació.

Resultats:

Els projectes guanyadors s’executaran amb la partida de 300.000 € del pressupost del 2023.

Votacions

La fase de votacions es va iniciar el 6 de març i va finalitzar el 17 de març de 2023.

En aquesta fase, la ciutadania major de 16 anys empadronada al municipi, podia decidir els projectes guanyadors on s’invertiran els 300.000€ del pressupost municipal. Es podran escollir els projectes preferits fins a esgotar el pressupost disponible.

La votació es va realitzarar presencialment a través de les OMACs i telemàticament a través de l’App eAgora (descarrega el pdf).

Valoració tècnica

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, els serveis tècnics municipals van realitzar la validació tècnica i la valoració econòmica aproximada de cadascuna de les propostes. D’aquesta fase, van sortir els projectes finalistes que van passar a la votació per part de la ciutadania.

Propostes

La recollida de propostes es va iniciar el 9 de gener i va finalitzar el 30 de gener de 2023.

En aquesta fase, qualsevol persona a títol individual o entitat podrà fer propostes a través de l’App eAgora (descarrega per android o apple), les OMACs i les Biblioteques Municipals (descarrega el formulari).

Al formulari de propostes consta un títol i una descripció del projecte amb la ubicació, els objectius i un cost aproximat del projecte. Al formulari també era necessari fer constar amb claredat les dades de contacte de la persona que fa les propostes: nom i cognoms, telèfon i/o correu electrònic, perquè en cas que sigui necessari, poder contactar i clarificar possibles dubtes.

Les propostes havien de complir una sèrie de criteris:

Que siguin legals.
De competència municipal.
Que facin referència a inversions.
Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
Que siguin viables tècnicament.
Que no plantegin accions insostenibles ni d’exclusió social.
Que siguin d’interès general i de gaudi per tota la població..