Registre de grups d’interès

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 31 de gener de 2018, es va adherir al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya, ateses les obligacions de transparència regulades a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Pertanyen als grups d’interès empreses, entitats, associacions o comunitats que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

Aquest registre té com a finalitat la inscripció i el control dels grups d’interès per tal de donar coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat d’influència o intermediació, de forma que els ciutadans puguin conèixer les relacions que tenen amb l’Administració, els servidors públics amb qui contacten i les regles ètiques a les quals han d’ajustar la seva actuació.

A aquests efectes, l’Ajuntament va fer una crida per la inscripció a aquest registre:
Enllaç

Si voleu consultar el registre podeu fer-ho en aquest enllaç:
Registre de Grups d’Interès de Catalunya

També podeu consultar el document d’adhesió al registre:
Adhesió al Registre de Grups d’Interès