Servei transport escolar

 • Servei de transport escolar

  La finalitat del servei de  transport escolar és facilitar l’accés dels alumnes als centres públics existents al terme municipal, ateses les especials característiques de dispersió de l’assentament i la trama urbana de la població.

  Les rutes del servei de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Miró, l’Escola Marcel·lí Esquius i l’alumnat d’ESO de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig i l’Institut Miami les gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp.

  Les rutes de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Mare de Déu de la Roca i l’alumnat de l’Institut Antoni Ballester que cursa ensenyaments postobligatoris, les gestiona directament l’Ajuntament de Mont-roig del Camp mitjançant el servei municipal de transport públic municipal de viatgers.

  INSCRIPCIONS

  Sol·licitant cita prèvia trucant al departament d’Educació, al telèfon 977 172 865 o també podeu omplir el segûent formulari:

  Cita prèvia Inscripció al Servei de Transport Escolar

  Podeu demanar cita omplint aquest formulari.

  captcha

  PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

  El període d’inscripció per al curs 2018-2019 serà del 18 de juny al 31 de juliol de 2018.

  L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig del Camp.

  En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud.

  DOCUMENTACIÓ

  ALUMNES ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA

  1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
  2. Sol·licitud domiciliació bancària del servei de transport escolar.
  3. NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
  4. Primer full de la cartilla del banc.
  5. Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
  6. Última declaració de la renda, certificat negatiu de l’Agència Tributària o autorització de consulta a l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

  ALUMNES ESCOLA JOAN MIRÓ I ESCOLA MARCEL·LÍ ESQUIUS

  1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
  2. Autorització del pare, mare o tutor legal per a què l’usuari del servei de transport escolar pugui baixar de l’autobús sense que l’esperi cap adult a la parada assignada.
  3. NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
  4. Primer full de la cartilla del banc.
  5. Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
  6. Última declaració de la renda, certificat negatiu de l’Agència Tributària o autorització de consulta a l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

  ALUMNES INSTITUT ANTONI BALLESTER  I INSTITUT MIAMI 

  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO):

  1. Sol·licitud del servei de transport escolar signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne.
  2. Autorització del pare, mare o tutor legal per a què l’usuari del servei de transport escolar pugui baixar de l’autobús sense que l’esperi cap adult a la parada assignada.
  3. NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
  4. Primer full de la cartilla del banc.
  5. Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar)
  6. Última declaració de la renda, certificat negatiu de l’Agència Tributària o autorització de consulta a l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).

  BATXILLERAT, PFI-PTT D’AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS, CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes DUAL:

  1. Sol·licitud del servei de transport escolar i domiciliació bancària signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat.
  2. Fotografia tamany carnet
  3. NIF, NIE o passaport del sol·licitant.
  4. Primer full de la cartilla del banc.
  5. Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin dos o més fills/es en el servei de transport escolar).
  6. Última declaració de la renda, certificat negatiu de l’Agència Tributària o autorització de consulta a l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència no superi el Salari Mínim Interprofessional).
 • Sol·licitud
TARIFES

El preu públic del servei de transport escolar s’establirà per usuari i dia lectiu, independentment de l’ús que se’n faci del servei.

 • PREU PÚBLIC AUTOBÚS ESCOLAR. Import: 1,5 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Aquells usuaris que reuneixin els següents requisits:-Alumnes escolaritzats al centre educatiu que els correspon per zonificació escolar-Alumnes que resideixin en un radi superior a 1km del centre educatiu on estan escolaritzats. Import: 0,75 alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Famílies amb dos o més usuaris inscrits en el servei de transport escolar que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,60 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC GRATUÏT. Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,00 €

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral, d’acord amb les dades que facilitin els pares, mares o tutors legals dels usuaris en el moment de la sol·licitud:

 • El primer rebut acumularà els imports dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre i es cobrarà durant el mes d’octubre.
 • El segon rebut acumularà els imports dels mesos de gener, febrer i març i es cobrarà durant el mes de febrer.
 • El tercer rebut acumularà els imports dels mesos d’abril, maig i juny i es cobrarà durant el mes de juny.
BAIXES

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades pel pare, mare o tutor legal de l’usuari, emplenant i signant una instància genèrica en les oficines municipals d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en cas contrari es continuarà cobrant el servei de transport.