Servei transport escolar

Servei de transport escolar

El servei facilitat pel Consell Comarcal del Baix Camp no té caràcter d’obligació legal, encara que és d’interès públic. Ateses les especials característiques de l’assentament i la trama urbana del municipi i la dispersió dels centres escolars, s’entén com una eina necessària respecte del dret dels alumnes a l’accés al sistema educatiu, reflectit a l’article 4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

El transport escolar facilitat pel Consell Comarcal encara que té lloc fora del recinte escolar i no és organitzat pel centre, està motivat per la vida escolar i està directament relacionat amb els centres escolars als quals dona servei.

El servei que es desenvolupa consisteix a realitzar els transports escolars col·lectius d’anada i de tornada als centres escolars, des de les parades que s’estableixin, durant els dies lectius del curs escolar corresponent i d’acord amb els horaris d’inici i acabament de les jornades escolars de matí i tarda o l’horari alternatiu que es determini.

També inclou el servei d’acompanyament dels usuaris d’aquest servei de transport durant el trajecte Es considera acompanyament des que l’usuari puja a l’autobús per anar al centre docent i fins a l’entrada al recinte escolar i, a la tornada, des que puja a l’autobús a la sortida del centre docent i fins a l’arribada a les respectives parades d’origen. El servei d’acompanyament no comprèn altres serveis.

Així mateix, per tal d’adaptar el transport a les necessitats reals del servei i assegurar l’accés diari dels alumnes, l’Ajuntament, a l’inici i durant el curs escolar, fixarà els canvis necessaris en relació al nombre d’alumnes, les rutes i les parades, amb subjecció al calendari i a l’horari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

INFORMACIÓ RUTES I PARADES

Rutes per centre educatiu 

Escola Joan Miró

Escola Marcel·lí Esquius

 • Ruta 30 (Escola)– Miami Platja a l’Escola Marcel·lí Esquius (per la N-340)
 • Ruta 31 (Escola) – Urb. Bonmont a l’Escola Marcel·lí Esquius (per Urb. Casalot)

Escola Mare de Déu de la Roca

 • Ruta 41 (Escola)– Urb. Masos d’en Blader a l’Escola Mare de Déu de la Roca

Institut Antoni Ballester

Institut Miami

ESTUDIS POST OBLIGATORIS (batxillerat i cicles formatius)

Institut Antoni Ballester

INSCRIPCIONS

Com es poden fer les inscripcions?

 • De forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament https://mont-roig.eadministracio.cat, a l’apartat de catàleg de tràmits d’Educació, Cultura i Esports. Instància titulada autorització Bus Consell Comarcal 2021-2022.

Per a la tramitació telemàtica es pot sol·licitar l’assistència del personal de l’OMAC a l’enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1  Caldrà enviar prèviament la documentació per tramitar en format digital a educacio@mont-roig.cat.

 • En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà/ana no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació telemàtica, podran realitzar-la de forma presencial a les OMAC, sol·licitant cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ o bé trucant al telèfon 977 17 28 65.
Circular informativa transport escolar 2021-2022
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

El període d’inscripció per al curs 2021-2022 serà del 23 de juny al 31 de juliol de 2021 (estudis obligatoris).

En el cas dels estudis post obligatoris serà del 5 de juliol al 31 de juliol.

L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig del Camp.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Cal aportar la següent documentació (la manca de la documentació requerida significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud):

 • Omplir la sol·licitud del servei de transport escolar i domiciliació bancària signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, en el cas que sigui menor d’edat.
 • NIF/NIE o passaport del pare, mare o tutor legal.
 • DNI o NIE de l’usuari/a.
 • Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per l’entitat bancària.
 • En el cas de sol·licitants que només tinguin passaport, hauran de presentar una autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.
 • Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin 2 o més usuaris en el servei de transport escolar).
 • Declaració de Renda 2020 o certificació negativa emesa per l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència del 2020 no superi el Salari Mínim Interprofessional de 13.300 €). O bé, autoritzar a l’Ajuntament a fer les consultes necessàries en les plataformes d’intermediació de dades entre administracions públiques per a la tramitació de la sol·licitud.
TARIFES

El preu públic del servei de transport escolar s’establirà per usuari i dia lectiu, independentment de l’ús que se’n faci del servei.

 • PREU PÚBLIC AUTOBÚS ESCOLAR. Import: 1,50 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Aquells usuaris que reuneixin els següents requisits:-Alumnes escolaritzats al centre educatiu que els correspon per zonificació escolar-Alumnes que resideixin en un radi superior a 1km del centre educatiu on estan escolaritzats. Import: 0,75 alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Famílies amb dos o més usuaris inscrits en el servei de transport escolar que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,60 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC EXEMPCIÓ DE PAGAMENT. Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i que compleixin els requisits indicats anteriorment.

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral, d’acord amb les dades que facilitin els pares, mares o tutors legals dels usuaris en el moment de la sol·licitud:

 • El primer rebut acumularà els imports dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre i es cobrarà durant el mes d’octubre.
 • El segon rebut acumularà els imports dels mesos de gener, febrer i març i es cobrarà durant el mes de febrer.
 • El tercer rebut acumularà els imports dels mesos d’abril, maig i juny i es cobrarà durant el mes de juny.

Pagament dels rebuts en cas d’obtenir plaça al transport escolar:

 • El no pagament del servei podrà suposar la pèrdua de la condició d’usuari en cas que s’acumulin deutes de dos mesos o més, de manera contínua o discontínua, prèvia audiència amb l’interessat.
 • Es recorda l’obligació d’estar al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l’any escolar anterior (2020-2021) per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per al 2021-2022 en el moment de fer la sol·licitud. La falta de pagament de cap mes del curs 2020-2021 significarà la no admissió a tràmit i l’anul·lació de la sol·licitud.
BAIXES

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades pel pare, mare o tutor legal de l’usuari, emplenant i signant una instància genèrica en les oficines municipals d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en cas contrari es continuarà cobrant el servei de transport.

Reglament del servei de transport escolar