Servei transport escolar

Servei de transport escolar

Rutes per centre educatiu 2022-2023

Aquest any es produeix un canvi de nomenclatura de les rutes, entre parèntesis apareix la nomenclatura antiga. En total són set les rutes que donen servei per facilitar l’accés als centres educatius de l’alumnat del municipi.

Escola Joan Miró

Escola Marcel·lí Esquius

Escola Mare de Déu de la Roca

 • Ruta 41 ESC – Miami Platja a l’Escola Mare de Déu de la Roca

Institut Antoni Ballester

Institut Miami

Calendari Escolar 2022/2023

Com pots fer la inscripció?

 • De forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament https://mont-roig.eadministracio.cat, a l’apartat de catàleg de tràmits d’Educació, Cultura i Esports. Instància titulada “Transport escolar per estudis infantils i obligatoris (infantil, primària i ESO) Curs 2022-2023.
 • Per a la tramitació telemàtica es pot sol·licitar l’assistència del personal de l’OME (oficina municipal d’escolarització) a l’enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1. Caldrà enviar prèviament la documentació per tramitar en format digital a ome@mont-roig.cat.
 • En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació telemàtica, podran realitzar-la de forma presencial a les OMAC amb l’assistència del personal de l’OME, sol·licitant cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/o bé trucant al telèfon 977 17 28 65.

Circular informativa transport escolar 2022-2023

Període d’inscripció

El període d’inscripció per al curs 2022-2023 serà del 20 de juny al 31 de juliol de 2022.

L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig del Camp.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud.

Cal aportar la següent documentació (la manca de la documentació requerida significarà la no admissió a tràmit de la sol·licitud):

Documentació obligatòria

 • NIF/NIE o passaport del pare, mare o tutor legal.
 • Document de mandat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat per l’entitat bancària.
 • En el cas de sol·licitants que només tinguin passaport, hauran de presentar una autorització d’una tercera persona que assumeixi el càrrec dels rebuts en el seu compte bancari i posseeixi NIF.

Documentació opcional  per sol·licitar bonificacions de tarifa

 • DNI o NIE de l’usuari/ària.
 • Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin 2 o més usuaris en el servei de transport escolar).
 • Declaració de Renda 2021 o certificació negativa emesa per l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència del 2021 no superi el Salari Mínim Interprofessional de 14.000 €). O bé, autoritzar a l’Ajuntament a fer les consultes necessàries en les plataformes d’intermediació de dades entre administracions públiques per a la tramitació de la sol·licitud. 

 

Tarifes

El preu públic del servei de transport escolar s’establirà per usuari i dia lectiu, independentment de l’ús que se’n faci del servei.

 • PREU PÚBLIC AUTOBÚS ESCOLAR. Import: 1,50 € alumne / dia lectiu.
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Per gaudir de les tarifes reduïdes caldrà que els usuaris reuneixin els següents criteris:

Alumnat escolaritzat al centre educatiu que els hi correspon per zonificació escolar.

Alumnat que resideixin en un radi superior a un 1 quilòmetre del centre educatiu on estan escolaritzats. . Import: 0,75 alumne / dia lectiu.

 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Famílies amb dos o més usuaris inscrits en el servei de transport escolar que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,60 € alumne / dia lectiu
 • EXEMPCIÓ PREU PÚBLIC. Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0, 00€ alumne / dia lectiu.

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral, d’acord amb les dades que facilitin els pares, mares o tutors legals dels usuaris en el moment de la sol·licitud:

 • El primer rebut acumularà els imports dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre i es cobrarà durant el mes d’octubre.
 • El segon rebut acumularà els imports dels mesos de gener, febrer i març i es cobrarà durant el mes de febrer.
 • El tercer rebut acumularà els imports dels mesos d’abril, maig i juny i es cobrarà durant el mes de juny.

Pagament dels rebuts en cas d’obtenir plaça al transport escolar

Es recorda l’obligació d’estar al corrent de pagament dels rebuts del transport escolar corresponents a l’any escolar anterior (2021-2022) per poder optar a obtenir una plaça al transport escolar per al 2022-2023 en el moment de fer la sol·licitud. La falta de pagament d’algun trimestre significarà la no admissió a tràmit i l’anul·lació de la sol·licitud.

Sol·licitud de modificació de ruta, parada, baixes voluntàries, canvi d’autorització de recollida o canvi de número de compte bancari.

Per sol·licitar una modificació de ruta, parada, baixa voluntària, canvi d’autorització de recollida o canvi de número de compte bancari, hauran de ser comunicades pel pare, mare o tutor legal de l’usuari, emplenant i signant la instància “Transport escolar per estudis infantils i obligatoris Curs 2022-2023”. En accedir a la instància electrònica el primer desplegable pregunta quin és el tràmit que es vol realitzar. En cas de no poder dur a terme el tràmit de manera telemàtica s’haurà de fer presencialment a les OMAC del municipi.

Reglament del servei de transport escolar

Mes informació:

El servei facilitat per el Consell Comarcal no té caràcter d’obligació legal, encara que és d’interès públic. Ateses les especials característiques de l’assentament i la trama urbana del municipi i la dispersió dels centres escolars, s’entén com una eina necessària respecte del dret dels alumnes a l’accés al sistema educatiu, reflectit a l’article 4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

El transport escolar facilitat per el Consell Comarcal encara que té lloc fora del recinte escolar i no és organitzat pel centre, està motivat per la vida escolar i està directament relacionat amb els centres escolars als quals dona servei.

El servei que es desenvolupa consisteix a realitzar els transports escolars col·lectius d’anada i de tornada als centres escolars, des de les parades que s’estableixin, durant els dies lectius del curs escolar corresponent i d’acord amb els horaris d’inici i acabament de les jornades escolars de matí i tarda o l’horari alternatiu que es determini.

També inclou el servei d’acompanyament dels usuaris d’aquest servei de transport durant la durada del trajecte Es considera acompanyament des que l’usuari puja a l’autobús per anar al centre docent i fins a l’entrada al recinte escolar i, a la tornada, des que puja a l’autobús a la sortida del centre docent i fins a l’arribada a les respectives parades d’origen. El servei d’acompanyament no comprèn altres serveis.

Així mateix, per tal d’adaptar el transport a les necessitats reals del servei i assegurar l’accés diari dels alumnes, l’Ajuntament, a l’inici i durant el curs escolar, fixarà els canvis necessaris en relació al nombre d’alumnes, les rutes i les parades, amb subjecció al calendari i a l’horari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.