Servei transport escolar

Servei de transport escolar

La finalitat del servei de transport escolar dins el terme municipal és facilitar l’accés dels alumnes als centres públics del municipi, ateses les especials característiques de dispersió de l’assentament i la trama urbana de la població.

Les rutes del servei de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Miró, l’Escola Marcel·lí Esquius i l’alumnat d’ESO de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig i l’Institut Miami les gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp.

Les rutes de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Mare de Déu de la Roca i l’alumnat de l’Institut Antoni Ballester que cursa ensenyaments postobligatoris, les gestiona directament l’Ajuntament de Mont-roig del Camp mitjançant el servei municipal de transport públic municipal de viatgers.

INSCRIPCIONS
 • Omplint la sol·licitud a la Seu Electrònica, https://mont-roig.eadministracio.cat
 • De manera telemàtica, amb l’assistència del personal de l’OMAC. Caldrà sol·licitar cita prèvia a l’enllaç
 • https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1
 • En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà/ana no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació telemàtica, podran realitzar-la de forma presencial a les OMAC, sol·licitant cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ , enviant un correu a omac@mont-roig.cat o bé trucant al telèfon 977 83 70 05. Un cop sol·licitada la cita prèvia, caldrà assistir a l’hora de la cita a l’oficina corresponent i seguir les mesures de prevenció per entrar a l’equipament municipal: ús de mascareta obligatori, mantenir distància de seguretat, netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. A més, en el cas de les OMAC caldrà respectar l’aforament i les indicacions del personal municipal (5 persones màxim a les oficines de Miami Platja i 2 persones màxim a les de Mont-roig), no accedir-hi acompanyat/da, portar un bolígraf de casa i enviar prèviament la documentació per tramitar en format digital a educacio@mont-roig.cat.
Circular informativa transport Batxillerat i CFGM Informàtica
Circular informativa transport Consell Comarcal del Baix Camp
Circular informativa transport escola Mare de Déu de la Roca
Circular informativa transport Institut Miami
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

El període d’inscripció per al curs 2020-2021 serà del 23 de juny al 31 de juliol de 2020.

L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides  en els vehicles que realitzen el servei de transport escolar en el municipi de Mont-roig del Camp.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, es reservarà la plaça per rigorós ordre de presentació de la sol·licitud.

RUTES I HORARIS

 • Alumnat de Primària Escoles Marcel·lí Esquius i Joan Miró

Ruta 30 del Càmping Mont-roig fins a les escoles de Miami Platja per la N340

Enllaç directe Ruta 30 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/1d173a52-96a2-4991-b690-ca547ce335c4

Ruta 31 des de Bonmont cap a les escoles de Miami Platja

Enllaç directe Ruta 31 seu electrònica; https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/1d173a52-96a2-4991-b690-ca547ce335c4

 • Alumnat de Primària Escola Mare de Déu de la Roca

Ruta 2 des de Masos d’en Blader fins a l’escola MD Roca

Enllaç directe Ruta 2 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/8352a24f-3393-43bc-bd21-e0184d3220e7

 • Alumnat d’ESO Institut Antoni Ballester de Mont-roig i excepcionalment alumnat d’estudis postobligatoris

Ruta 28 des de Miami Platja a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig passant per Urbanització Casalot

Enllaç directe Ruta 28 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/1d173a52-96a2-4991-b690-ca547ce335c4

Ruta 29 des de Miami Platja a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig per la N340

Enllaç directe Ruta 29 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/1d173a52-96a2-4991-b690-ca547ce335c4

 • Alumnes d’ESO Institut Miami

Ruta 31 Bis de Bonmont a Institut Miami

Enllaç directe Ruta 31 Bis seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/1d173a52-96a2-4991-b690-ca547ce335c4

Ruta 3 des de Mont-roig passant per N340 a Institut Miami

Enllaç directe Ruta 3 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/68907464-4272-4683-974b-4d945a7b1fdc

 • Alumnes de Batxillerat i CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig

Ruta 1 des de Urb. Casalot, passant per Miami Platja i N340 fins a Institut Antoni Ballester de Mont-roig

Enllaç directe Ruta 1 seu electrònica: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/e4730866-139d-4bc0-b8c1-b39284b0f083

 

TARIFES

El preu públic del servei de transport escolar s’establirà per usuari i dia lectiu, independentment de l’ús que se’n faci del servei.

 • PREU PÚBLIC AUTOBÚS ESCOLAR. Import: 1,5 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Aquells usuaris que reuneixin els següents requisits:-Alumnes escolaritzats al centre educatiu que els correspon per zonificació escolar-Alumnes que resideixin en un radi superior a 1km del centre educatiu on estan escolaritzats. Import: 0,75 alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC BONIFICAT. Famílies amb dos o més usuaris inscrits en el servei de transport escolar que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,60 € alumne / dia lectiu
 • PREU PÚBLIC GRATUÏT. Famílies amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional i que compleixin els requisits indicats anteriorment. Import: 0,00 €

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral, d’acord amb les dades que facilitin els pares, mares o tutors legals dels usuaris en el moment de la sol·licitud:

 • El primer rebut acumularà els imports dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre i es cobrarà durant el mes d’octubre.
 • El segon rebut acumularà els imports dels mesos de gener, febrer i març i es cobrarà durant el mes de febrer.
 • El tercer rebut acumularà els imports dels mesos d’abril, maig i juny i es cobrarà durant el mes de juny.
BAIXES

Les baixes voluntàries del servei de transport escolar hauran de ser comunicades pel pare, mare o tutor legal de l’usuari, emplenant i signant una instància genèrica en les oficines municipals d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en cas contrari es continuarà cobrant el servei de transport.

Reglament del servei de transport escolar