Convocatòries de subvencions i ajuts

Les subvencions són disposicions de fons públics concedits a persones o entitats per tal que es realitzi una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Per tant, esdevenen un instrument de polítiques públiques en els àmbits econòmic, social, cultural i assistencial, constitueixen una de les àrees més importants de l’activitat financera de l’administració pública, i són també un mecanisme de col·laboració entre l’Administració i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Amb caràcter general, les lleis i les bases reguladores de les subvencions imposen al beneficiari de les subvencions una sèrie d’obligacions, les més importants de les quals són: realitzar l’activitat o el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i justificar aquesta realització davant de l’òrgan que l’ha concedit.

Les bases de les convocatòries de subvencions i ajuts, així com els plans estratègics de subvencions, regulen les prestacions econòmiques que es concedeixen, els requisits establerts per ser beneficiari, el marc legal que ho empara, i la informació sobre el procediment de concessió.

El Ple del dia 13 d’abril de 2016, va aprovar el Pla estratègic de subvencions pel període 2016-2019, el qual es va publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’agost de 2016, quedant aprovat definitivament. Podeu consultar el document a continuació.

Any 2018
Any 2017
Any 2016