Les policies locals tenen les seves competències molt definides dins les lleis. De foma específica i delimitada són les següents:

 • Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d’aquestes corporacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen les normes de circulació.
 • Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, i comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent.
 • Exercir de policia judicial, d’acord amb la normativa vigent.
 • Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
 • Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
 • Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
 • Vigilar els espais públics.
 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
 • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.
dsc_0511.jpg
dsc_0521.jpg
dsc_0550.jpg
dsc_0508.jpg
dsc_0527.jpg
dsc_0535.jpg
dsc_0517.jpgdsc_0515.jpg