Llicències d’obres

Anuncis d’exposició pública de les llicències d’obres

D’acord amb el que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística es sotmeten a informació pública els següents projectes: