El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori que abasta el conjunt del terme municipal de Mont-roig del Camp. Entre les funcions que té assignades aquesta figura de planejament general, es poden destacar les següents:

  • Adequació del règim urbanístic dels propietaris del sòl urbà i urbanitzable
  • Modificació de la configuració legal del sòl no urbanitzable
  • Preservació de la urbanització de sòls amb pendent superior al 20%
  • Establiment de mesures per promoure el dret d’accés a un habitatge
  • Flexibilitat en la configuració dels sistemes urbanístics i en les seves formes d’adquisició

Amb la base d’aquests objectius, a partir dels criteris i solucions proposats pel propi POUM, i amb una orientació cap a un model de territori amb un desenvolupament equilibrat, funcionalment integrat i ambientalment eficient, aquest document formula un seguit de millores al llarg i ample del territori municipal que es recullen en els plànols d’ordenació, en la normativa urbanística i en les fitxes dels instruments de planejament previstos pel propi Pla.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 de novembre de 2006, i es va publicar al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007.

El conjunt documental del POUM està format per la documentació escrita, els plànols d’informació i els plànols d’ordenació.

En aquesta pàgina hi ha disponible (en format PDF) el contingut complet del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mont-roig del Camp, corresponent al Text refós validat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 1 de febrer de 2007, i publicat al DOGC en data 25 d’abril de 2007. Alguns dels documents disponibles tenen una mida considerable, raó per la qual es recomana descarregar-los abans de ser oberts.