Els tràmits que du a terme l’administració normalment finalitzen amb una resolució, que decideix sobre les qüestions que es plantegen. Les resolucions poden ser acordades pel Ple, la Junta de Govern Local o bé l’Alcalde i els regidors delegats.

En aquest cas, s’anomenen Decrets les resolucions aprovades per l’Alcalde o els Regidors delegats, segons la distribució de les seves funcions i competències polítiques i administratives que podeu trobar en l’apartat de Govern.

Els regidors delegats tenen les següents atribucions:

Decret de delegacions d’alcalde a JGL i regidors

Cada regidor/a doncs, pot dictar decrets que decideixin sobre els assumptes que els correspon dins de la seva àrea.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015