“Els tràmits que du a terme l’administració normalment finalitzen amb una resolució, que decideix sobre les qüestions que es plantegen. Les resolucions poden ser acordades pel Ple, la Junta de Govern Local o bé l’Alcalde i els regidors delegats.

En aquest cas, s’anomenen Decrets les resolucions aprovades per l’Alcalde o els Regidors delegats, segons la distribució de les seves funcions i competències polítiques i administratives que podeu trobar en l’apartat de Govern.

El decret d’Alcaldia número 508, del 15 de juny del 2015, determina quines són les competències dels regidors delegats, sobre les quals es basa l’organigrama de l’Ajuntament. Cada regidor doncs, pot dictar decrets que decideixin sobre els assumptes que els correspon dintre de la seva àrea.”