Plantilla de personal i RLT

La plantilla de personal de les entitats locals està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen.

L’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es relaciona a continuació:

Informació Càrrecs eventuals

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

Publicació RLT al BOPT

Publicació RLT al DOGC