Plantilla de personal i RLT

La plantilla de personal de les entitats locals està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen.

L’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es relaciona a continuació:

Publicació al DOGC, de 15 de maig de 2020

Publicació al BOPT, de 13 de maig de 2020

Informació Càrrecs eventuals

La Relació de Llocs de Treball (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball —ocupats i vacants—, del personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquesta relació consten, entre altres informacions, la denominació i les característiques essencials dels llocs i els requisits per ocupar-los.

Publicació RLT al BOPT

Publicació RLT al DOGC