Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

El límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva de l’Alcalde en 51.938,70 euros anuals bruts i el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva dels regidors/es – delegats/des en 32.800,00 euros anuals bruts.

Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre el del quart de jornada laboral, que són les següents:

Noms i Cognoms Percentatge dedicació Hores de dedicació mensual
Yolanda Pérez Díaz 91% 145
Vicente Pérez Mula 81% 130
Maria del Remei Benach Font 81% 130
Francisca Ortiz Sánchez 81% 130
Cristina Llorens Pardo 81% 130

Les retribucions per assistències a les Comissions de Projectes Estratègics i de Ciutadania compensen la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les corresponents regidories. Per tant, incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques.

Nom Càrrec Grup Dedicació / Assignacions per assistència Retribució anual (bruts)
Fran Morancho Alcalde PSC-CP Exclusiva    51.938,70 €
Yolanda Pérez Regidora PSC-CP Parcial    29.848,00 €
Vicente Pérez Regidor IMM Parcial    26.568,00 €
Enrique López Regidor PSC-CP Assistències    19.385,00 €
M. Remei Benach Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Àngel Redondo Regidor PSC-CP Assistències    18.505,00 €
Francisca Ortiz Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Cristina Llorens Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Francisco Chamizo Regidor JUNTS Assistències      3.135,00 €
M. Amèlia Bargalló Regidora JUNTS Assistències      2.255,00 €
J. Francisco Moreno Regidor JUNTS Assistències      3.135,00 €
Irene Aragonès Regidora ERC-MES-AM Assistències      3.135,00 €
Abbas Amir Aarab Regidor ERC-MES-AM Assistències      2.255,00 €
Manel Vilajosana Regidor ERC-MES-AM Assistències      3.135,00 €
Ferran Pellicer Regidor AMM-Vx+ Assistències      4.015,00 €
Elvira Montagud Regidora AMM-Vx+ Assistències      3.135,00 €
Ibana Pacheco Regidora C’s Assistències      5.775,00 €

El càlcul de l’import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s’ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l’assignació personal a cada òrgan de gestió municipal:

Per assistència al Ple: 125 €

Per assistència a la Junta de Govern Local: 100 €

Per assistència a la Junta de Portaveus: 80 €

Per assistència a les Comissions Informatives: 80 €

Per assistència a les Comissió de gestió interna, govern obert i hisenda: 325 €

Les retribucions per assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics compensa la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les corresponents regidories. Per tant, incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques.

INDEMNITZACIONS PER GRUPS POLÍTICS:

Per cada grup polític: 600 € anuals

Per cada membre del grup: 400 € anuals

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponen amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.