Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

El límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva de l’Alcalde en 51.938,70 euros anuals bruts i el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva dels regidors/es – delegats/des en 32.800,00 euros anuals bruts.

Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Els membres de la Corporació seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques i les retencions de Seguretat Social amb efectes el dia 15 de juny de 2019.

Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre el del quart de jornada laboral.

Per assistència al Ple: 125 €

Per assistència a la Junta de Govern Local: 100 €

Per assistència a la Junta de Portaveus: 80 €

Per assistència a les Comissions Informatives: 80 €

Per assistència a les Comissió de gestió interna, govern obert i hisenda: 325 €

Les retribucions per assistències a la Comissió de coordinació de govern i seguiment de plans estratègics compensa la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les corresponents regidories. Per tant, incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques.

INDEMNITZACIONS PER GRUPS POLÍTICS:

Per cada grup polític: 600 € anuals

Per cada membre del grup: 400 € anuals

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponen amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.