Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

Per acord del Ple de data 23 de  juny de 2023 s’ha determinat la dedicació exclusiva de l’Alcaldia, amb una retribució bruta anual de 58.000 €. S’han establert també 4 dedicacions exclusives més, de 37.000,00 €, de 35.000 € i de 33.000 € bruts a l’any, així com 2 dedicacions parcials, de 33.000 € bruts a l’any, més dues dedicacions corresponents a les vicepresidències de les entitats públiques empresarials Nostraigua i Nostreserveis.

Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre el del quart de jornada laboral.

El règim de dedicacions i les corresponents retribucions brutes anuals són les següents:

Noms i Cognoms Percentatge dedicació Import
Yolanda Pérez Díaz 100% 37.000 €
Vicente Pérez Mula
Cristina Llorens Pardo
Francisca Ortiz Sánchez 100% 35.000 €
Jordi Alemany Ardit 100% 35.000 €
Mari Mar Urisel 100% 33.000 €
Miguel del Viso Romanos 75% 33.000 €
Elvira Montagud Pérez 75% 33.000 €

 

ASSISTÈNCIES

Per assistències al Ple: 150,00 euros bruts.

Per assistències a la Junta de Govern Local: 120,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones: 95,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat: 95,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi: 95,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda: 95,00 euros bruts.

Per assistències a la Junta de portaveus: 95,00 euros bruts.

INDEMNITZACIONS PER GRUPS POLÍTICS:

Per cada grup polític: 600 € anuals

Per cada membre del grup: 400 € anuals

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponen amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.