Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

El límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva de l’Alcalde en 51.938,70 euros anuals bruts i el límit màxim retributiu per la dedicació exclusiva dels regidors/es – delegats/des en 32.800,00 euros anuals bruts.

Els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les retribucions percentuals determinades per l’Alcaldia, que s’estableixen en funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima per a poder-les percebre el del quart de jornada laboral, que són les següents:

Noms i Cognoms Percentatge dedicació Hores de dedicació mensual
Yolanda Pérez Díaz 91% 145
Jordi Alemany Ardit 91% 145
Vicente Pérez Mula 81% 130
Maria del Remei Benach Font 81% 130
Francisca Ortiz Sánchez 81% 130
Cristina Llorens Pardo 81% 130
Ángel Redondo Ruizaguirre 81% 130
Elvira Montagud Pérez 81% 130

Les retribucions per assistències a les Comissions de Projectes Estratègics i de Ciutadania compensen la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les corresponents regidories. Per tant, incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques.

Nom Càrrec Grup Dedicació / Assignacions per assistència Retribució anual (bruts)
Fran Morancho Alcalde PSC-CP Exclusiva    51.938,70 €
Yolanda Pérez Regidora PSC-CP Parcial    29.848,00 €
Jordi Alemany Regidor PSC-CP Parcial    29.848,00 €
Vicente Pérez Regidor IMM Parcial    26.568,00 €
M. Remei Benach Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Àngel Redondo Regidor PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Francisca Ortiz Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Cristina Llorens Regidora PSC-CP Parcial    26.568,00 €
Elvira Montagud Regidora AMM-Vx+ Parcial      26.568,00 €
Francisco Chamizo Regidor JUNTS Assistències      3.135,00 €
M. Amèlia Bargalló Regidora JUNTS Assistències      2.255,00 €
J. Francisco Moreno Regidor JUNTS Assistències      3.135,00 €
Irene Aragonès Regidora ERC-MÉS-AM Assistències      3.135,00 €
Abbas Amir Regidor ERC-MÉS-AM Assistències      2.255,00 €
Manel Vilajosana Regidor ERC-MÉS-AM Assistències      3.135,00 €
Ferran Pellicer Regidor AMM-Vx+ Assistències      4.015,00 €
Armando Franco Regidor C’s Assistències      5.775,00 €

El càlcul de l’import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s’ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l’assignació personal a cada òrgan de gestió municipal:

Per assistències al Ple: 125,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones: 80,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat: 80,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi: 80,00 euros bruts.

Per assistències a la Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda: 80,00 euros bruts.

Per assistències a la Junta de portaveus: 80,00 euros bruts.

INDEMNITZACIONS PER GRUPS POLÍTICS:

Per cada grup polític: 600 € anuals

Per cada membre del grup: 400 € anuals

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponen amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.