Retribucions càrrecs electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els càrrecs electes municipals, amb o sense dedicació assignada per part de la corporació municipal.

Els regidors i regidores que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l’assistència efectiva a cada sessió dels òrgans de govern municipals, independentment de si formen part de l’equip de govern o si són membres de l’oposició, segons els imports següents:

Per assistència al Ple: 95 €

Per assistència a la Junta de Govern Local: 100 €

Per assistència a la Junta de Portaveus: 55 €

Per assistència a les Comissions Informatives: 55 €

Per assistència a les Comissions de projectes estratègics i ciutadania: 325 €

Les retribucions per assistències a les Comissions de Projectes Estratègics i de Ciutadania compensen la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les corresponents regidories. Per tant, incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques.

Nom Càrrec Grup Dedicació / Assignacions per assistència Retribució anual (bruts)
Fran Morancho Alcalde PSC-CP Exclusiva 47.217,42 €
Ferran Pellicer Regidor A i VX+ Parcial 30.126,00 €
Yolanda Pérez Regidora PSC-CP Parcial 27.872,22 €
Enrique López Regidor PSC-CP Assistències 22.160,00 €
Juan Gallardo Regidor IMM Parcial 19.500,00 €
Ángel Redondo Regidor PSC-CP Assistències 20.950,00 €
Josep M. Gairal Regidor A i VX+ Parcial 19.500,00 €
Vicente Pérez Regidor IMM Parcial 19.500,00 €
Núria Esquius Regidora Grup Mixt Assistències 17.765,00 €
Francisco Velasco Regidor C’s Assistències   3.465,00 €
Josep M. Aragonès Regidor FIC Assistències   3.465,00 €
Francisco Chamizo Regidor CIU Assistències  2.695,00 €
Irene Aragonès Regidora ERC-AM Assistències   2.860,00 €
Imma Margalef Regidora CIU Assistències   1.650,00 €
Abbas Amir Regidor ERC-AM Assistències   1.650,00 €
Annabel Garcia Regidor CIU Assistències      760,00 €
J. Francisco Moreno Regidor CIU Assistències   1.045,00 €

El càlcul de l’import estimat per assistència de cada un dels regidors i regidores sense dedicació s’ha obtingut a partir del càlcul de les percepcions de l’assignació personal a cada òrgan de gestió municipal:

11 sessions de Ple ordinàries: 1.045 € anuals

50 sessions de Junta de Govern Local: 5.000 € anuals

11 sessions Junta de portaveus: 605 € anuals

11 sessions de Comissions Informatives: 605 € anuals (per a cada comissió informativa)

44 sessions de Comissions de Projectes estratègics i ciutadania: 14.300 € anuals

 

INDEMNITZACIONS PER GRUPS POLÍTICS:

Per cada grup polític: 600 € anuals

Per cada membre del grup: 400 € anuals

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponen amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.