Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Els membres estaran nomenats i separats lliurement per l’alcalde que en donarà compte al Ple.

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

El règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local seran tots els dimecres no festius, de cada setmana, a les 09:45h.

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  • Sr. Fran Morancho López –  alcalde, president
  • Sra. Yolanda Pérez Díaz -1a tinent d’alcalde
  • Sr. Vicente Pérez Mula – 2n tinent d’alcalde
  • Sra. Cristina Llorens Pardo – 3a tinent d’alcalde
  • Sra. Francis Ortiz Sanchez – 4a tinent d’alcalde
  • Sra. Jordi Alemany Ardit – 5è tinent d’alcalde