Gestió econòmica

Les entitats locals tenen la potestat de programació i planificació i poden formular plans i programes d’inversió i finançament. En aquest sentit podeu consultar la següent informació sobre la gestió del pressupost municipal.

Les entitats locals han de presentar trimestralment l’estat d’execució del pressupost, que conté l’actualització i el grau d’execució del pressupost així com la previsió pel que queda d’exercici.

A continuació, podeu consultar els documents relatius a l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per l’any 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Les entitats locals han de fer un seguiment individualitzat de totes les operacions de crèdit, amb la finalitat de recollir la seva posició deutora i poder retre informació sobre l’endeutament en els comptes anuals.

En els documents següents s’informa de l’estat del deute, condicions,terminis i previsió de moviments del deute de l’Ajuntament.

Modificacions pressupostàries

L’activitat d’una Corporació fa que sorgeixin necessitats noves no previstes en el pressupost. Les modificacions de crèdit són el mecanisme previst per la norma, per la normal gestió del pressupost, ja que l’administració no pot adquirir compromisos de despeses sense la prèvia existència de crèdit pressupostari específic suficient. Tanmateix, per no alterar l’equilibri pressupostari és necessari que tot increment o decrement en els crèdits pressupostaris d’ingressos hagi de ser compensat en el mateix acte en què s’acordi.

Disposició addicional sisena  de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.