Sala de Plens Ajuntament Mont-roig del Camp

El Ple de la Corporació és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament, i està format per tots els regidors electes, presidits per l’Alcalde. El plenari de Mont-roig del Camp, a raó de la població resident al terme municipal, el conformen disset regidors.

Les seves sessions són públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

Les sessions ordinàries del Ple se celebren a la Casa de Cultura Agustí Sardà el segon dimecres de cada mes, a les 13:00 hores. En cas de ser festiu es trasllada al següent primer dia feiner. Excepte el mes d’agost que no hi ha sessió plenària. També es poden convocar sessions del Ple amb caràcter extraordinari si ho decideix el president o ho demana, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

El Ple de l’Ajuntament té la funció de control dels òrgans de govern, i pren acords sobre la organització institucional i del municipi, sobre planejament, normativa, personal, pressupost i sobre contractacions, subvencions, obres i llicències.


Darrers vídeos de les sessions plenàries