Activitats esportives estiu

Activitats esportives estiu 2019

Del 25 de juny al 30 d’agost 

INSCRIPCIONS:

Del 13 de maig al 7 de juny, tot i que seguiran obertes durant tot l’estiu (sempre que hi hagi places lliures).

Horaris per realitzar les inscripcions als poliesportius municipals:

MATÍ:  de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 h

TARDA:  dimecres i dijous de 16.30 a 18.30 h

Diptic Activitats esportives estiu 2019


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

DOCUMENTACIÓ  (complimentada i amb les firmes que es requereixin)

 • Butlleta de preinscripció
 • Fitxa d’autorització de participació d’un menor a les activitats esportives
 • Autorització per poder marxar sol/a
 • Autorització per recollir a l’infant
 • Barem de preinscripció
 • Butlleta de preinscripció al menjador
 • Fitxa de dades mèdiques
 • Full de captació de consentiment de dades i imatge

CAL PORTAR FOTOCÒPIA DE:

 • Targeta sanitària
 • DNI de la persona que signi l’autorització (pare/mare/tutor legal)
 • Carnet de vacunacions de l’infant
 • Dades bancàries només en cas d’apuntar-se al servei de menjador
 • Comprovant de l’ingrés bancari

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ

 1. El fet d’apuntar-se a les activitats implica acceptar la normativa de participació.
 2. No s’admetrà cap usuari que no hagi emplenat els documents abans esmentats.
 3. Un cop fet el pagament de l’activitat només es retornaran els diners en cas d’anul·lació de l’activitat per part de l’Àrea d’Esports.
 4. És d’obligatori compliment aportar el comprovant de l’ingrés bancari juntament amb tots els fulls d’inscripció degudament complimentats.
 5. També es podrà efectuar el pagament amb targeta en el moment de formalitzar la inscripció.
 6. El servei d’acollida només es pagarà en efectiu a les instal·lacions.
 7. Baixes: En cas d’estar inscrit/ta a la modalitat mensual i no poder assistir-hi, s‘haurà d’omplir personalment el FULL DE BAIXA abans d’iniciar el mes en què està apuntat. En cas contrari es realitzarà el cobrament i no s’acceptarà cap reclamació.
 8. Baixes: En cas d’estar inscrit/ta a la modalitat setmanal i no poder assistir-hi, s’haurà d’omplir personalment el FULL DE BAIXA abans d’iniciar la setmana en què està apuntat. En cas contrari es realitzarà el cobrament i no s’acceptarà cap reclamació.
 9. Les inscripcions romandran obertes durant el juliol i l’agost sempre que hi hagi places disponibles.
 10. Les inscripcions per a les activitats setmanals només es podran fer de dilluns a dijous durant l’horari assignat.
 11. En cas de no efectuar-se el pagament es perdrà la plaça.
 12. L’organització es reserva el dret a decidir la continuïtat d’un infant a l’activitat si no respecta les normes bàsiques de comportament.
 13. Cal complir el reglament intern d’ús de les instal·lacions esportives municipals. L’incompliment suposarà el fi de la participació en l’activitat.
 14. Les persones inscrites que tinguin deutes de qualsevol activitat o programa organitzats/gestionats per l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE SERVEIS I OBRES no podran inscriure’s ni participar en cap activitat fins que regularitzin la seva situació.
 15. Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física, especialment al col·lectiu de persones adultes.
 16. Els pares/mares tenen l’obligació de comunicar als responsables si el seu nen/a necessita alguna atenció especial o específica.
 17. Totes les activitats gaudeixen d’assegurança de responsabilitat civil i d’accident.
 18. L’organització es reserva el dret de modificar la programació, així com d’anul·lar activitats.