Funcionament

Segons el dret administratiu l’organització de l’Administració es regeix pels principis següents:

  • L’Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret.
  • Els òrgans de l’Administració són creats, regits i coordinats d’acord amb la llei.
  • La llei regularà l’estatut dels funcionaris públics, l’accés a la funció pública d’acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l’exercici del seu dret a la sindicació, el sistema d’incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l’exercici de les seves funcions.

Aquests principis organitzatius que han d’inspirar l’organització i l’actuació de l’Administració emmarquen l’obligació que té l’Administració de servir amb objectivitat els interessos generals.

En aquest apartat podeu trobar la informació bàsica sobre el funcionament de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.