Informació Econòmica

La llei de transparència de les administracions públiques regula la obligació de l’Administració de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts relatius a la gestió dels recursos públics.

En aquest sentit, podeu consultar aquí la informació econòmica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

En aquesta pàgina hi podreu trobar l’assignació dels recursos públics als diferents àmbits de gestió de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a través dels seus Pressupostos, l’eina d’assignació i control dels ingressos i la despesa públics. També s’hi publiquen els serveis i actuacions que han estat subvencionats per tercers, o bé les subvencions que atorga l’Ajuntament.

Per altra banda, en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s’han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.

Finalment, des del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant les administracions públiques han de ser electròniques i s’han de presentar en un dels punts generals d’entrada de factures electròniques. Tot i això, l’Ajuntament ha eximit de l’obligació de presentació en format electrònic a les factures l’import de les quals sigui fins a 5.000,00 euros.