Factura electrònica

Implantació de la factura electrònica

L’any 2013 es va publicar la Llei 25/2013 d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

La factura electrònica es va inspirar en els següents principis:

 • Multicanalitat
 • Simplificació administrativa
 • Publicitat i transparència administrativa
 • Accessibilitat
 • Cooperació entre administracions públiques
 • Economies d’escala
 • Neutralitat tecnològica
 • Proporcionalitat
 • Seguretat jurídica

La factura electrònica produeix beneficis importants, tant per a l’administració com per als ciutadans.

Per a la ciutadania:

 • Accessibilitat durant 24 hores x 7 dies
 • Simplicitat en les tramitacions
 • Rapidesa i agilitat
 • Eliminació del desplaçament físic a l’administració
 • Estableix un únic punt d’entrada de totes les factures
 • Conèixer en cada moment l’estat de la tramitació de la seva factura

Per a l’administració:

 • Millora del servei i de la imatge
 • Millora de l’eficiència interna
 • Ús generalitzat de les TIC
 • Fortes economia d’escala
 • Impuls a la transformació de l’administració
 • Agilitzar processos
 • Estalviar costos i temps

A partir del 15 de gener de 2015 –i segons l’art. 4 de la Llei 25/2013- l’ús de la factura electrònica és obligatori pels proveïdors de l’administració pública que siguin:

 1. Societats Anònimes
 2. Societats de Responsabilitat Limitada
 3. Unions Temporals d’Empreses
 4. Altres Entitats de l’art. 4 apartats c, d i f

Durant l’any 2015, aquest Ajuntament ha eximit de l’obligació de presentació en format electrònic a les factures de les entitats abans esmentades, l’import de les quals sigui fins a 5.000,00 euros.

Tot i no ser obligatori per un sector dels proveïdors, aquest Ajuntament recomana la seva utilització a tots els proveïdors, atès els avantatges que s’han indicat abans.

Els proveïdors que a partir del 15 de gener de 2015 utilitzin aquest tipus de factura electrònica hauran d’identificar amb claredat l’organisme al qual s’adreça la factura, així com el número de comanda i indicar els codis d’identificació que s’han assignat a aquestes  entitats.

El codi de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp d’obligat compliment és el següent:

     Òrgan Gestor Ajuntament de Mont-roig del Camp
Codi Òrgan Gestor L01430923
     Oficina comptable: Intervenció Intervenció Muncipal
Codi Oficina comptable L01430923
     Unitat tramitadora Intervenció Municipal
Codi unitat tramitadora L01430923

 

Per a qualsevol informació al respecte us podeu adreçar a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC) o al departament d’Intervenció.

El punt d’entrada de factures electròniques es a través del portal del eFACT, el qual trobeu enllaçat a contínuació.

efact_banner