Serveis municipals

GESTIÓ SERVEIS PÚBLICS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

L’Ajuntament és l’administració pública d’àmbit territorial més propera a la ciutadania. L’administració local a Espanya està regulada per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

El municipi pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

El municipi de Mont-roig del Camp, en funció de la seva població i dins l’àmbit de les seves competències, ofereix els següents serveis:

 • Enllumenat públic (compartida amb Nostreserveis)
 • Cementiri (Compartida amb Nostreserveis)
 • Recollida de Residus (gestió SECOMSA)
 • Neteja viària (gestió SECOMSA)
 • Proveïment domiciliari d’aigua potable (compartida amb Nostraigua)
 • Clavegueram i recollida d’aigües residuals (compartida amb Nostraigua)
 • Accés als nuclis de població.
 • Pavimentació de les vies públiques.
 • Parc públic (compartida amb Nostreserveis)
 • Biblioteca pública.
 • Tractament de residus (gestió SECOMSA)
 • Protecció civil.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a les persones en situació de risc d’exclusió social (compartida amb Consell Comarcal)
 • Instal·lacions esportives d’ús públic.
 • Transport col·lectiu urbà de viatgers (compartida amb Nostreserveis)
 • Medi ambient urbà.
 • Medi ambient urbà: parcs i jardins públics.
 • Medi ambient urbà: gestió de residus sòlids urbans (compartida amb SECOMSA)
 • Urbanisme: planejament, gestió execució i disciplina urbanística.
 • Protecció i gestió del patrimoni històric.
 • Policia Local.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
 • Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local (compartida amb Nostreserveis).
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Activitats funeràries.
 • Promoció de l’esport.
 • Instal·lacions esportives (compartit amb Nostreserveis).
 • Instal·lacions d’ocupació del temps lliure (compartida amb Nostreserveis).
 • Promoció de la cultura (compartida amb Nostreserveis).
 • Equipaments culturals (compartida amb Nostreserveis).
 • Cooperació amb administracions Educatives per a la construcció de centres docents.
 • Conservació, manteniment i vigilància de les escoles infantil, primària i especials.
 • Participació ciutadana i ús eficient de les TIC.

La majoria d’aquests serveis són prestats de forma directa per l’Ajuntament o a través dels seus ens dependents (Entitats Públiques Empresarials Nostraigua i Nostreserveis).

Cap de les formes jurídiques dels Convenis amb el Consell Comarcal del Baix Camp o SECOMSA es poden considerar inclosos a les formes de gestió indirecte dels serveis públics municipals.

Cartes de serveis i compromisos amb la ciutadania

Les cartes de serveis són documents aprovats per l’Ajuntament sobre els serveis que presta, els compromisos adquirits en eficàcia i qualitat de la prestació del servei i els mecanismes per tal que els ciutadans i de les persones usuàries participin en la seva millora.

És un dels instruments utilitzats per gestionar la qualitat de l’organització centrat en la ciutadania i la seva satisfacció. Per això, s’aposta per implantar progressivament cartes de serveis en els diferents àmbits, fent més efectives les actuacions i permetent més interacció amb la ciutadania, proporcionant, a més, informació estructurada i establir criteris, pautes o estàndards de qualitat del servei.

El contingut de les cartes de serveis té relació amb l’organització i la forma de gestió del servei, la identificació dels responsables del servei, els estàndards mínims de qualitat, les condicions d’accés, els drets i deures dels usuaris, el règim econòmic aplicable, les vies de reclamació utilitzables i les vies d’informació i orientació.

Les cartes aprovades fins ara es poden consultar en els documents següents: