Oferta pública d’ocupació

L‘oferta pública d’ocupació (OPO) és l’instrument mitjançant el qual les administracions  públiques donen a conèixer quines places convocaran, tant de personal funcionari com laboral, i en quin termini aproximat ho faran. Per poder aprovar l’oferta pública és necessari que, amb caràcter previ, s’hagi previst la cobertura pressupostària de les places i els llocs convocats. Per tant, les vacants consten a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball. La naturalesa jurídica de l’OPO és la d’un acte administratiu general amb substantivitat pròpia,  els efectes de la qual finiran amb la convocatòria i resolució dels processos selectius particulars.

  • Oferta pública d’ocupació per l’any 2021 (Nostraigua)

Publicació al BOPT, 6 de juliol de 2021

Publicació al DOGC, 2 de juliol de 2021

  • Oferta pública d’ocupació per l’any 2020
Publicació al BOPT de 2 de juny de 2020
Publicació al DOGC, de 6 de juny de 2020
  • Oferta pública d’ocupació de l’any 2019:

Anunci DOGC

Anunci BOPT