Oferta pública d’ocupació

L‘oferta pública d’ocupació (OPO) és l’instrument mitjançant el qual les administracions  públiques donen a conèixer quines places convocaran, tant de personal funcionari com laboral, i en quin termini aproximat ho faran. Per poder aprovar l’oferta pública és necessari que, amb caràcter previ, s’hagi previst la cobertura pressupostària de les places i els llocs convocats. Per tant, les vacants consten a la plantilla de personal i a la relació de llocs de treball. La naturalesa jurídica de l’OPO és la d’un acte administratiu general amb substantivitat pròpia,  els efectes de la qual finiran amb la convocatòria i resolució dels processos selectius particulars.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

NOSTRAIGUA

Oferta pública d’ocupació per al 2022, taxa de reposició ordinària i taxa addicional d’estabilització

Oferta pública d’ocupació derivada de la taxa de reposició per a l’any 2021

Oferta pública d’ocupació per l’any 2021 

 

 

2022

Oferta pública d’ocupació per al 2022, taxa de reposició ordinària i taxa addicional d’estabilització

2021

Oferta pública d’ocupació derivada de la taxa de reposició per a l’any 2021

Oferta pública d’ocupació per l’any 2021