Convenis de col·laboració i cooperació

Un conveni de col·laboració és un acord de caràcter voluntari, formalitzat per escrit, que genera obligacions directes per les parts que els signen, estipulades en termes d’igualtat. Les administracions públiques poden subscriure convenis amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats dependents o vinculants a aquestes, en l’àmbit de les seves competències, per aconseguir fins d’interès comú. Així mateix, poden subscriure convenis amb les persones físiques i jurídiques subjectes a dret privat, els quals es regeixen per legislació específica.

Els convenis que afectin a terceres persones i que comportin una alteració de l’exercici de les competències de les administracions, o altres organismes, només són eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament en els diaris oficials corresponents de les administracions implicades. D’altra banda, quan comportin l’atorgament d’una subvenció per part de les administracions públiques, s’han d’ajustar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.

A continuació podeu consultar els convenis subscrits: