BASE modifica el calendari de pagaments per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

BASE modifica el calendari de pagaments per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

  • La Diputació de Tarragona ha resolt suspendre els períodes d’ingrés inclosos al ‘Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament Any 2020’ pel que fa als ingressos de dret públic de venciment periòdic i notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada la recaptació a través de l’organisme autònom BASE (www.base.cat) com és el cas de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Aquesta mesura excepcional s’aplica en el marc de l’estat d’alarma causat pel COVID-19, i pretén evitar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans i ciutadanes que, a causa d’aquesta crisi sanitària sense precedents, difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat.

El decret estableix que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma.

  1. Recaptació Voluntària. Es suspèn el termini cobrament en voluntària de tots el padrons de caràcter col•lectiu. De moment, tampoc es posaran al cobrament nous padrons. En el moment oportú, s’acordarà amb els ens delegants tant la modificació de les dates de cobrament dels padrons suspesos com l’aprovació de nous terminis de pagament per als padrons que es vagin aprovant.
  2. Recaptació Executiva. No s’iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Es suspèn, també, la tramitació dels expedients executius en curs.
  3. Fraccionaments, ajornaments i Pagaments Personalitzats. Els cobraments que s’havien d’efectuar a partir del dia 20/03/2020 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins el dia 30/04/2020.
  4. Gestió Econòmica. Malgrat la suspensió dels terminis d’ingrés dels tributs que recapta, manté el finançament ordinari i extraordinari als seus ajuntaments.
  5. Inspecció i procediment sancionador. Es suspèn tots els procediments d’inspecció i sancionadors de tot tipus, inclosos els de trànsit i convivència, en virtut del Reial decret pel qual es va declarar l’Estat d’Alarma. La seva tramitació es reprendrà quan s’aixequi dita suspensió.
  6. Atenció Ciutadania. Les oficines d’atenció al ciutadà romandran tancades però es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic. Tots els serveis telemàtics operen de forma normal.

Més info: www.base.cat

Comparteix aquest article