Convocatòria pels càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut de Mont-roig del Camp

Convocatòria pels càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat el procediment per a l’elecció del Jutge o Jutgessa de Pau titular i suplent del municipi. Les persones interessades tenen un termini de 20 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP, per sol·licitar per escrit ser escollits per als càrrecs esmentats.

Façana Jutjat de Pau

Jutjat de Pau de Mont-roig del Camp

Per exercir de jutge o jutgessa de pau es requereix ser ciutadà/na espanyol/a, major d’edat, no tenir incapacitat física o psíquica que els impedeixi l’exercici de la funció judicial, no tenir antecedents penals i estar en ple exercici dels drets civils.

D’altra banda, la Llei Orgànica del Poder judicial presenta les següents causes d’ incompatibilitats:

  1. No ser elegit o designat per ocupar càrrec públic en qualsevol de les Administracions Públiques.
  2. No exercir càrrec dotat o retribuït de l’Administració pública.
  3. No exercir cap càrrec en tribunals o jutjats.
  4. No exercir la professió d’advocat, procurador o qualsevol altra que comporti assessorament.
  5. No tenir càrrecs polítics ni sindicals.
  6. No prendre part activa a les campanyes electorals fora de l’exercici de vot.

Les persones interessades en optar al càrrec han de presentar el currículum vitae i omplir el model d’instància específic disponible a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i de Miami Platja, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Les persones que n’ocupen els càrrecs no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls nomena per la seva trajectòria i pel tarannà que han demostrat en una població.

El jutge/ssa de pau serà triat pel ple de la Corporació Local a partir dels candidats que s’ofereixin i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Comparteix aquest article