L’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebra el Ple d’organització del govern municipal

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp celebra el Ple d’organització del govern municipal

Ple d'organització Ajuntament de Mont-roig del CampDesprés de l’elecció de Fran Morancho com alcalde, la primera sessió plenària del mandat ha servit per ratificar les competències dels regidors delegats, aprovar les funcions de les comissions informatives, les dedicacions i retribucions així com la periodicitat de les sessions

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha celebrat aquest migdia, a la Casa de Cultura Agustí Sardà, la primera sessió plenària extraordinària del mandat, corresponent al Ple d’organització del govern municipal.

La sessió plenària ha donat compte del decret d’alcaldia referent als membres de la Junta de Govern Local i les tinences d’alcaldia. En aquest sentit, sota la presidència de l’alcalde Fran Morancho, les Juntes de Govern Local estaran formades pel sr. Ferran Pellicer (1er tinent d’alcalde), el sr. Juan Gallardo ( 2on tinent d’alcalde), el sr. Enrique López (3er tinent d’alcalde) i el sr. Ángel Redondo (4rt tinent d’alcalde). S’han aprovat les delegacions de competències que els hi atribueix el Ple i s’ha donat compte de les delegacions d’alcaldia a la Junta de Govern Local i als regidors delegats. 

Els regidors delegats nomenats per l’Alcalde i les seves atribucions són les següents:

  • Sr. Ferran Pellicer Roca. Regidor de via pública i serveis generals . Competències: Manteniment d’infraestructures i espais públics, edificis públics, via pública, serveis generals, parcs i jardins.
  • Sr. Juan Gallardo Algueró. Regidor d’hisenda, activitats i seguretat ciutadana. Competències: Hisenda, contractació, mobilitat, activitats, mercats, seguretat ciutadana i protecció civil.
  • Sr. Enrique López González. Regidor d’acció social, gent gran, joventut, educació i formació. Competències: Acció social, habitatge social, solidaritat, cooperació, polítiques d’igualtat, dones, educació, formació i llars d’infants, infància, família, joventut i gent gran.
  • Sr. Ángel Redondo Ruizaguirre. Regidor de cultura, esports, festes i neteja viària. Competències: Recollida i tractament de residus, neteja viària, esports, cultura, festes i entitats. 
  • Sr. José Maria Gairal Martí. Regidor de medi ambient, agricultura i salut pública. Competències: Medi ambient, sostenibilitat, eficiència energètica, medi natural, agricultura i salut pública. 
  • Sra. Yolanda Pérez Díaz. Regidora d’impuls econòmic, turisme i ocupació.  Competències: Impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria. 
  • Sr. Vicente Pérez Mula . Regidor d’urbanisme, obra pública i planificació de territori. Competències: Urbanisme, nova obra pública, noves zones verdes i infraestructures estratègiques.

L’Alcaldia s’ha reservat les competències en matèria de relacions institucionals, projecció de municipi, protocol, organització, modernització, qualitat de l’administració, atenció al ciutadà, comunicació interna, recursos humans i pla de barris.

L’Ajuntament s’organitzarà a través de l’Àrea de les Persones, l’Àrea de Territori i l’Àrea d’Impuls econòmic

Segons s’ha aprovat en el transcurs de la sessió plenària, el nou consistori comptarà amb 3 grans àrees de treball gestionades a través de les comissions informatives. Es tracta de la Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones, presidida per Sr. Enrique López (PSC-CP) amb les competències d’acció social, habitatge social, solidaritat i cooperació, llars d’infants, infància i famílies, joventut, gent gran, polítiques d’igualtat i dones, educació i formació. Esports, cultura, festes i entitats. Seguretat ciutadana i protecció civil. Pla de Barris. Policia Administrativa.

La Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, presidida per Sr. Ferran Pellicer Roca  (A i VX+) amb les competències d’urbanisme, obra pública, impuls de noves infraestructures per al municipi: nous parcs, places, projectes estratègics. Manteniment d’infraestructures i espais públics: edificis públics, via pública, parcs i jardins. Serveis generals. Medi ambient i sostenibilitat, medi natural i agricultura, salut pública i eficiència energètica. Recollida i tractament de residus, neteja viària.

I la Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic, presidida per Sr. Juan Gallardo Algueró (IMM) que inclou les competències d’Impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria. Hisenda i contractació, mobilitat, activitats i mercats. Organització, modernització i qualitat de l’administració. Secretaria, serveis jurídics. Personal. Omac. Aquesta comissió també actuarà com a comissió especial de comptes per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació.

Les tres comissions informatives compten amb la presència dels regidors de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament així com de diversos regidors de l’equip de govern. A més, en aquest punt també s’ha acordat crear la Comissió de Projectes Estratègics i la Comissió de Ciutadania, les dues integrades dins l’àrea transversal de transparència i participació ciutadana i amb la representació de tots els regidors delegats. Aquestes dues Comissions tenen per objectiu la posada en marxa dels projectes més importants per al futur del municipi, dissenyar el procés participatiu lligat al seu desenvolupament i tirar endavant projectes estratègics, entre d’altres.

Dedicacions i retribucions

Un altre dels punts que ha passat per Ple ha fet referència a les dedicacions exclusives, les parcials i les indemnitzacions per assistències.

S’ha determinat la dedicació exclusiva del sr. Fran Morancho López, alcalde, amb una retribució bruta anual de 47.217,42 €, quedant incloses les assistències a tots els òrgans col·legiats municipals. I les dedicacions parcials de la sra. Yolanda Pérez Díaz, amb una retribució bruta anual de 27.872,22 € i una dedicació mínima de 136 hores mensuals, del sr. Ferran Pellicer Roca,  amb una retribució bruta anual de 30.126,00 € i una dedicació mínima de  147 hores mensuals i del sr. Josep Maria Gairal Marti,  amb una retribució bruta anual de 19.500,00 € i una dedicació mínima de  100 hores mensuals. En les retribucions dels tres regidors queden incloses les assistències a tots els òrgans col·legiats municipals.

Pel que fa a l’assistència als òrgans establerts a la Llei 7/85 LRBRL s’ha acordat la retribució de 95 euros bruts per assistència a ple, 100 euros bruts per junta de govern local, 55 euros bruts per junta de portaveus i per les comissions informatives i 325 euros bruts per les comissions de projectes estratègics i de ciutadania. Les retribucions per assistències a les Comissions de Projectes Estratègics i de Ciutadania compensen la dedicació dels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial, a les seves corresponents regidories. Per tant incorporen la compensació per la seva tasca prèvia i posterior a les comissions, reunions amb entitats, veïns, juntes de districtes, tècnics municipals i amb les altres administracions públiques. Es manté, com els últims 3 mandats, l’aportació anual de 600 per cada grup polític amb representació al consistori i 400 més per cada regidor que el conformi.

Un altre dels punts aprovats ha estat la modificació de la plantilla de personal 2015 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp amb la creació de dues places de personal eventual.  Es tracta de la plaça de Gerent, grup professional A1, amb una retribució de 55.000,00 € anuals i la de Cap de gabinet d’alcaldia, grup professional A1, amb una retribució de 38.000,00 € anuals.

El Ple d’organització també ha servit per nomenar els representants de la corporació als organismes amb representació de l’Ajuntament. El sr. Enrique López serà el representat de la corporació a la Creu Roja Local, al Consell Escolar Municipal, als Consells Escolars dels centres docents públics, a la Comissió d’Escolarització de la comarca i al Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp. El sr. Josep M. Gairal Marti al Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Camp i el sr. Fran Morancho López a les Entitats Urbanístiques Col.laboradores de Conservació, al Consorci per a la Gestió de Residus Municipals Baix Camp i al Consorci de l’Audiovisual de Catalunya.

Altres temes que han passat pel Ple han estat la constitució dels grups polítics de l’Ajuntament i el règim de les sessions plenàries i de la Junta de Govern Local. La proposta ratificada ha estat la d’establir com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el segon dimecres de cada mes, a les 13:00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner següent. Excepte el mes d’agost. Les sessions es duran a terme a la Sala de Plens situada a la Casa de Cultura Agustí Sardà. D’altra banda, el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es duran a terme els dimecres no festius, de cada setmana, a les 11:00 hores, en aquest cas a la sala de sessions de l’Ajuntament.

La retransmissió de la sessió plenària es pot veure íntegrament a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o del Canal de Youtube del consistori. 

Imatge portada

2015_06_19_ple_extraordinari_dorganitzacio_002.jpg

Comparteix aquest article