L’Ajuntament ajorna el pagament de tributs municipals per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

L’Ajuntament ajorna el pagament de tributs municipals per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19

  • Els terminis i tràmits per al cobrament de tributs i taxes que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp gestiona a través de BASE, l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, queden suspesos i ajornats, d’acord amb el Reial Decret 463/2020. 

Aquesta mesura excepcional s’aplica en el marc de l’estat d’alarma causat pel COVID-19, i pretén evitar danys i perjudicis de difícil reparació als ciutadans i ciutadanes que, a causa d’aquesta crisi sanitària sense precedents, difícilment podran efectuar pagaments amb normalitat.

El decret estableix que per aquests ingressos no començaran, ni s’acabaran en el cas de què s’haguessin iniciat, els terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat aquest inici, o acabament, fins que s’alcin les mesures relacionades amb l’estat d’alarma.

  1. Recaptació Voluntària. Es suspèn el termini cobrament en voluntària de tots el padrons de caràcter col·lectiu. En el moment oportú s’acordarà  la modificació de les dates de cobrament dels padrons suspesos com l’aprovació de nous terminis de pagament per als padrons que es vagin aprovant. De moment el termini de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica s’ ha ampliat fins el 31/07 . El pagament de l’impost dels taxis, nínxols i guals de moment estan suspesos.
  2. Recaptació Executiva. No s’iniciarà el procediment de constrenyiment per deutes no abonats en voluntària. Es suspèn, també, la tramitació dels expedients executius en curs.
  3. Fraccionaments, ajornaments i Pagaments Personalitzats. Els cobraments que s’havien d’efectuar a partir del dia 20/03/2020 sota aquestes modalitats de pagament queden ajornats fins el dia 30/04/2020.
  4. Inspecció i procediment sancionador. Es suspèn tots els procediments d’inspecció i sancionadors de tot tipus, inclosos els de trànsit i convivència, en virtut del Reial decret pel qual es va declarar l’Estat d’Alarma. La seva tramitació es reprendrà quan s’aixequi dita suspensió.
  5. Atenció Ciutadania. Les oficines d’atenció al ciutadà de BASE romandran tancades però es manté l’atenció telefònica i per correu electrònic. Tots els serveis telemàtics operen de forma normal.

Més info: www.base.cat

Comparteix aquest article