L’Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l’any 2021

L’Ajuntament aprova el calendari fiscal per a l’any 2021

  • Fins al 31 de desembre de 2020 es pot sol·licitar el fraccionament dels tributs i pagar-los de forma mensual, sense interessos

L’Ajuntament ha aprovat, aquest mes de desembre, el calendari de pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic per a l’exercici 2021.

A continuació podeu veure el calendari del contribuent, on s’especifiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres).

Descarrega el calendari contribuent 2021

La petició de domiciliació dels rebuts o qualsevol altre canvi es pot fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: https://mont-roig.eadministracio.cat/info.1

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió d’ingressos, o bé a través de la domiciliació. Per tal que la domiciliació tingui efecte en l’any en curs cal tramitar l’ordre de domiciliació almenys un mes abans d’iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l’ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà efectiva però tindrà efectes al període o any següent.

L’Ajuntament recorda que la ciutadania pot sol·licitar el prorrateig dels tributs fins al 31 de desembre de 2020.

L’Ajuntament recorda a la ciutadania que té la possibilitat de sol·licitar el fraccionament dels tributs municipals i pagar-los de forma mensual, sense interessos. El prorrateig permet pagar les taxes i impostos en 9 mensualitats, de febrer a octubre.

Els tributs que es poden fraccionar o agrupar són l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, escombraries…), però no la taxa de subministrament d’aigua.

Les persones interessades poden sol·licitar el tràmit de forma telemàtica a través de la seu electrònica de BASE a l’apartat de Pagament Personalitzat. Aquesta opció està oberta fins al 31 de desembre.

També es pot gestionar el tràmit presencialment, concertant cita prèvia, a les oficines de BASE del municipi, situades a Mont-roig, al carrer del Sol, 10 (977 837 969) i a Miami Platja, a l’Avinguda Barcelona, 218 (977 810 2239). En aquest cas, la data límit per fer el tràmit presencialment és el dia 30 de desembre.

Finalment es pot enviar el model de la sol·licitud per correu postal a qualsevol de les oficines de BASE  o al registre general (Pere Martell, 2, Tarragona)

La persona interessada s’ha d’identificar com a responsable del pagament i facilitar un número de compte corrent al seu nom.

Les sol·licituds admeses fins al 31 de desembre de 2020 entraran en vigor el 2021. És a dir, cal fer la sol·licitud aquest 2020 per poder començar a pagar els tributs de forma fraccionada a partir del 2021.

Per més informació podeu visitar la pàgina web de Base.

Comparteix aquest article