L’Ajuntament convoca de nou la subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut

L’Ajuntament convoca de nou la subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut

  • Es podrà demanar a partir del dia 15 de setembre fins al 15 d’octubre a la seu electrònica i com a novetat en aquesta edició s’inclou la subvenció per reducció de barreres arquitectòniques en el domicili. 

L’objecte d’aquesta convocatòria, amb una dotació enguany de 7.000 euros, és assegurar una qualitat de vida digna de les persones empadronades al municipi i, en concret, d’aquelles que pertanyin a nuclis familiars desafavorits, les persones amb discapacitat i també la gent gran, per aquest motiu es van aprovar les bases de subvenció per a garantir l’atenció de les necessitats bàsiques derivades d’una salut amb deficiències, i que no poden ser resoltes ni pels recursos econòmics propis ni per subvencions que atorguin altres administracions i entitats. La novetat d’aquesta edició de les subvencions en l’àmbit de  la salut és que s’inclou l’ajut per la reducció de barreres arquitectòniques en el domicili.

Són despeses subvencionables previstes, les següents:

  1. Adquisició, reparació i adaptació d’ulleres.
  2. Despeses d’odontologia.
  3. Adquisició, reparació i adaptació d’audiòfons.
  4. Adquisició de productes ortopèdics: caminadors, bastons, cadires de dutxa, baranes i agafadors de bany.
  5. Reducció de barreres arquitectòniques en el domicili per persones majors de 75 anys, o amb discapacitat (amb reconeixement de mobilitat reduïda) i/o dependència: canvi de banyeres per plats de dutxa (compra i instal·lació de plats de dutxa).

Respecte del cost total de la despesa subvencionada, atenent als criteris socials i econòmics de la convocatòria, l’import de la bonificació oscil·larà d’acord amb els següents trams: 100%, el 50% o 0%.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció i obtenir la prestació social corresponent, les persones empadronades al municipi de Mont-roig del Camp que acreditin el compliment dels requisits i criteris que s’estableixen en les bases de convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds, les justificacions i la documentació corresponent, serà del dia 15 de setembre al dia 15 d’octubre de 2023, ambdues dates incloses. S’haurà de fer a través de la seu electrònica municipal.

Més info i sol·licituds: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/6e894609-9995-4d58-9beb-9056857747e6

 

 

Comparteix aquest article