L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova el calendari fiscal per a l’any 2022

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova el calendari fiscal per a l’any 2022

Portada calendari contribuent

  • Al calendari del contribuent s’hi indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres).

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat el calendari de pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic per a l’exercici 2022.

A continuació podeu veure el calendari del contribuent, on s’especifiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres). Al calendari del contribuent s’hi indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs.

La petició de domiciliació dels rebuts o qualsevol altre canvi es pot fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: https://mont-roig.eadministracio.cat/info.1

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió d’ingressos, o bé a través de la domiciliació. Per tal que la domiciliació tingui efecte en l’any en curs cal tramitar l’ordre de domiciliació almenys un mes abans d’iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l’ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà efectiva però tindrà efectes al període o any següent.

Fraccionaments sense recàrrec

Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. També que a través de BASE es pot sol·licitar el fraccionament mensual dels tributs sense interessos. Les sol·licituds per acollir-s’hi tindran efectes d’un any per a l’altre. En aquest cas, fins el 31 de desembre de 2022 es pot demanar el fraccionament pels tributs de l’exercici 2023.

 

 

 

Comparteix aquest article