L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova un pressupost consolidat de 20’5 M€ per al 2019

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp aprova un pressupost consolidat de 20’5 M€ per al 2019

Ple extraordinari de 20 de desembre de 2018

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dijous, en sessió plenària extraordinària, el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2019. El pressupost consolidat, incorporant els comptes de l’Ajuntament i l’Entitat Pública Empresarial Nostreserveis preveu uns ingressos i despeses que ascendeixen a 20.472.871,2  €.

Els comptes s’han aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i la FIC i els vots en contra de Ciutadans, PdCat i Esquerra.

Es tracta d’un pressupost, segons va explicar el regidor d’Hisenda Juan Gallardo, que respon a criteris d’equilibri i ortodòxia, i compleix totes les exigències legals en matèria d’estabilitat i sostenibilitat financera.

L’import total suposa una reducció del 4,56% respecte l’any passat, donat que es redueix el capítol d’inversions. Aquestes cauen a 338.780 euros perquè es pressuposten només aquelles que es poden finançar amb recursos propis i posant com a horitzó el darrer any de mandat com a tancament de cicle inversor. Cal tenir en compte que encara es troben en procés d’execució algunes de les inversions més importants del mandat. En concret  les inversions pendents d’execució o que actualment s’estan executant ascendeixen a 5.344.243 euros.

Pel que fa als ingressos aquests incrementen en un 4%, i segons informe de la Intervenció municipal són realistes i donen viabilitat econòmica als comptes de l’Ajuntament.

El pressupost segueix una tendència de contenció de la despesa. Són poques les àrees que creixen substancialment. Ben al contrari, la major part de despeses queden contingudes, o moderadament a l’alça o a la baixa.

Se segueixen reforçant les polítiques de promoció econòmica i suport a l’emprenedoria, i també es mantenen els programes de suport a persones i famílies en risc d’exclusió social, destacant una nova línia de suport al lloguer social.

Els increments més significatius del pressupost se centren en les despeses de personal, que preveuen els increments retributius contemplats per normativa; la despesa en la recollida de residus, que preveu un pla de millora i inversions en contenidors i camions; i l’amortització de préstecs.

Les àrees de despesa que més baixen són majoritàriament aquelles que habitualment suporten més inversió com són Serveis Públics i Via Pública. També baixen el pagament dels interessos del deute (els interessos bancaris que ha de pagar l’Ajuntament); Urbanisme i Medi Ambient. Cal destacar la davallada en la despesa energètica, en 100.000 euros, gràcies al canvi d’enllumenat públic i l’adaptació de potències contractades als edificis municipals.

Un ajuntament sanejat

A la presentació del pressupost el regidor va fer un anàlisi de la salut financera de l’Ajuntament. Suportant-se també en l’informe de la Intervenció municipal va destacar que tots els indicadors es troben en positiu (rati endeutament, període mig de pagament, estalvi net, romanent de tresoreria…).

Cal destacar que en el present mandat, incloent-hi els mesos que queden, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp haurà invertit més de 21 milions d’euros, mentre que el rati d’endeutament a 31 de desembre de 2019 s’ha previst al 64%, per sota del 110% màxim permès per llei.

Presentació del Pressupost 2019

Comparteix aquest article