L’Ajuntament de Mont-roig del Camp publica el calendari fiscal per a l’any 2024

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp publica el calendari fiscal per a l’any 2024

  • Al calendari del contribuent s’hi indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres).

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha publicat el calendari de pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic per a l’exercici 2024.

A continuació podeu veure el calendari del contribuent, on s’especifiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres). Al calendari del contribuent s’hi indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs.

Calendari contribuent 2024.

El calendari preveu la domiciliació dels rebuts dels tributs cobrats per padró. Per tal que la domiciliació tingui efecte en l’any en curs s’ha de tramitar l’ordre de domiciliació almenys un mes abans d’iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l’ordre arriba en data posterior, la domiciliació es farà efectiva però tindrà efectes al període o any següent. La petició de domiciliació dels rebuts o qualsevol altre canvi es pot fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: www.mont-roig.cat/seu-electronica

Fraccionaments sense recàrrec

Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. També que a través de BASE es pot sol·licitar el fraccionament mensual dels tributs sense interessos. Les sol·licituds per acollir-s’hi tindran efectes d’un any per a l’altre. En aquest cas, fins el 31 de desembre de 2023 es pot demanar el fraccionament pels tributs de l’exercici 2024.

Comparteix aquest article