Les sol·licituds pel fraccionament dels tributs municipals s’han de presentar abans del 31 de desembre

Les sol·licituds pel fraccionament dels tributs municipals s’han de presentar abans del 31 de desembre

  • Anunci fraccionament tributs

    L’Ajuntament de Mont-roig del Camp recorda a la ciutadania que té la possibilitat de sol·licitar el fraccionament dels tributs municipals i pagar-los de forma mensual, sense interessos. El prorrateig permet pagar les taxes i impostos en 9 mensualitats, de febrer a octubre.

Els tributs que es poden fraccionar o agrupar són l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, escombraries…), però no la taxa de subministrament d’aigua.

El termini per sol·licitar el fraccionament finalitza el 31 de desembre de 2021

Les persones interessades poden sol·licitar el tràmit de forma telemàtica a través de la seu electrònica de BASE a l’apartat de Pagament Personalitzat. Aquesta opció està oberta fins al 31 de desembre.

També es pot gestionar el tràmit presencialment, concertant cita prèvia, a les oficines de BASE del municipi, situades a Mont-roig, al carrer del Sol, 10 (977 837 969) i a Miami Platja, a l’Avinguda Barcelona, 218 (977 810 2239). En aquest cas, la data límit per fer el tràmit presencialment és el dia 30 de desembre.

Finalment es pot enviar el model de la sol·licitud per correu postal a qualsevol de les oficines de BASE  o al registre general (Pere Martell, 2, Tarragona)

La persona interessada s’ha d’identificar com a responsable del pagament i facilitar un número de compte corrent al seu nom.

Les sol·licituds admeses fins al 31 de desembre de 2021 entraran en vigor el 2022. És a dir, cal fer la sol·licitud aquest 2020 per poder començar a pagar els tributs de forma fraccionada a partir del 2022.

Per més informació podeu visitar la pàgina web de Base.

Comparteix aquest article