Nova convocatòria  d’ajuts al pagament del lloguer per al 2020

Nova convocatòria  d’ajuts al pagament del lloguer per al 2020

  • Fins el 3 de juliol es  podran acollir a aquestes subvencions totes les persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per sol·licitar ajuts al lloguer  per aquest 2020. Hi ha dues modalitats, els ajuts per les persones majors de 65 anys i els ajuts per la resta dels ciutadans.

La convocatòria, que estarà oberta fins el 3 de juliol anirà destinada a les persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, a Catalunya.

Requisits

Per demanar el ajuts cal estar empadronat a l’habitatge i no s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu. La normativa estableix uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. A la demarcació de Tarragona, l’import màxim de lloguer és de 500 euros.   Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

La subvenció de l’agència als majors de 65 anys es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és d’1,41 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,47 vegades l’IRSC per cada persona addicional.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 3 de juliol. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament  i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

Més informació:

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Comparteix aquest article